Diensten - 194045-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Sauvo: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-194045

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 068-160028)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sauvon kunta
9038213-6
Vahtistentie 5
Sauvo
21570
Finland
E-mail: elina.lindstrom@juhaconsulting.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/103175206.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.sauvo.fi/fi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2019–2020 ja 2020–2021 sekä optiona lukuvuosille 2021–2022 ja 2022–2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sauvon kunta pyytää tarjouksia oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2019–2020 ja 2020–2021. Lisäksi sopimukseen liitetään optio hankinnan jatkamisesta lukuvuosille 2021–2022 ja 2022–2023.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-160028

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Kysymysten ja vastausten johdosta Tarjouslomake (liite 2) ja Alustavat reitit (liite 4) on päivitetty.