Diensten - 194046-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Wegvervoersdiensten

2019/S 081-194046

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 056-129670)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
DIR interdépartementale routes Ouest
10 rue Maurice Fabre L'Armorique — CS 63108
Rennes
35031
Frankrijk
Contactpersoon: DIRO/SGMAAPS/PAMM
E-mail: pamm.sgmaaps.diro@developpement-durable.gouv.fr
NUTS-code: FRH

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de transfert d'engins pour les besoins de la DIR Ouest

Referentienummer: 18-DIR-UDD-107-112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation de transfert d'engins pour les besoins de la DIR Ouest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129670

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: