Diensten - 194048-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Cesson-Sévigné: Telecommunicatiediensten

2019/S 081-194048

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-186914)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Syndicat mixte Mégalis Bretagne
15 rue Claude Chappe
Cesson-Sévigné
35510
Frankrijk
Telefoon: +33 299125155
E-mail: marches-publics@megalis.bretagne.bzh
Fax: +33 299125137
NUTS-code: FRH

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.megalisbretagne.org

Adres van het kopersprofiel: http://marches.megalisbretagne.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de droits irrévocables d'usage (iru) de fibres optiques noires dans le cadre du réseau régional ultra haut débit en Bretagne. Lot 12: NRO Redon — Néo Centre Ouest — Nantes Université DSI

Referentienummer: 2019-08_IRU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de droits irrévocables d'usage (iru) de fibres optiques noires dans le cadre du réseau régional ultra haut débit en Bretagne. Lot 12: NRO Redon — Néo Centre Ouest — Nantes Université DSI.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-186914

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalité d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: