Diensten - 194049-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Uitvoeren van studies

2019/S 081-194049

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-152118)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Métropole européenne de Lille
1 rue du Ballon
Lille
59800
Frankrijk
Telefoon: +33 320212223
E-mail: marches.services.urbains@lillemetropole.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lillemetropole.fr/mel.html

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics596280.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Étude d'aménagement hydraulique et hydromorphologique de la marque rivière et de ses affluents

Referentienummer: 2019-DEA020C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Étude d'aménagement hydraulique et hydromorphologique de la marque rivière et de ses affluents.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-152118

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Le cahier des clauses technique particulières et le règlement de la consultation ont été modifiés. Les modifications sont mises en évidence.