Diensten - 194055-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Erfurt: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2019/S 081-194055

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 067-157179)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
Erfurt
Duitsland
Telefoon: +49 361-574118404
E-mail: Liegenschaften.Vergabe@tlbv.thueringen.de
NUTS-code: DEG01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.thueringen.de/th9/tlbv/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Referentienummer: o 02/19 - TGM EF, IL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-157179

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:01
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: