Diensten - 194057-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Parijs: Databasesoftware

2019/S 081-194057

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CNAF
Nationaal identificatienummer: 18003506500036
Postadres: 32 avenue de la Sibelle
Plaats: Paris Cedex 14
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75685
Land: Frankrijk
E-mail: demat@cnaf.fr
Telefoon: +33 145656719
Fax: +33 145655294

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www/caf.fr

Adres van het kopersprofiel: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'une solution de gestion de listes/registres de traitement des données à caractère personnel au titre du RGPD

Referentienummer: 19/012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48611000 Databasesoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 71 210.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48612000 Databasebeheerssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de la solution proposée / Weging: 60
Prijs - Weging: 40

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-477567

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 19/012
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture d'une solution de gestion de listes/registres de traitements des données à caractère personnel au titre du RGPD

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siatel SA
Postadres: 4 rue Louis Armand
Plaats: Asnières
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92600
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.siatel.com

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 71 210.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding