Diensten - 194058-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Hongarije-Miskolc: Diensten in verband met software

2019/S 081-194058

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miskolci Egyetem
EKRSZ_97639172
Egyetemváros
Miskolc
3515
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Guba Zoltán
Telefoon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
NUTS-code: HU311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-miskolc.hu

Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177832019/reszletek

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Felsőoktatási intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neptun support beszerzése

Referentienummer: EKR000177832019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ajánlattevő feladata a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező,vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
72261000
72266000
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311
Voornaamste plaats van uitvoering:

3515 Miskolc, Egyetemváros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlattevő feladata a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő által már használt, bevezetett modulok: Neptun Tanügyi modul, Neptun rendszer Poszeidon modulja, Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul, Neptun EiiR Humánerőforrás modul, Gyűjtőszámla modul, E-számla vagy Elektronikusan archivált számla modul, Külső számlarögzítés modul, Elektronikus kérvénykezelő modul, Kollégium modul, FIR modul, Windows Services modul, Windows Services Extra modul, Neptun rendszer Poszeidon kötegelt scannelés modulja. A support szolgáltatás tartalma: rendszerkövetés, jogszabálykövetés, szoftverfrissítés, helpdesk, hibakezelés, üzemeltetés-támogató szolgáltatások, ügyfélszolgálat, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, oktatás, új Neptun rendszermodul bevezetése és az egyedi megrendelői igények kezelése, opcionális modul bevezetési szolgáltatások,ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások. Kiegészítő szolgáltatások: További SAP platformon működő Neptun modulhoz szükséges nevesített felhasználói hozzáférés biztosítása. További SAP platformon működő Neptun modulhoz szükséges nevesített felhasználói hozzáférés supportja. Neptun rendszerhez egyedi fejlesztések és terméktámogatás valamint helyszíni oktatás biztosítása. Kiegészítő tranzakciós szolgáltatások: Neptun elektronikus számlakiállítás, Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) és Neptun irathitelesítés biztosítása.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felhasználói licencszerződést kötött az SDA Informatikai Zrt-vel, amely alapján a Minisztérium 1.1.2004 napján felhasználói jogot szerzett a Neptun rendszer örökös használatára. A kormányzati felhasználói jog alapján a Miskolci Egyetem bevezette a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert. A Licencigazolás részét képező Felhasználói Licencszerződés 2.1. pontja alapján a „Neptun szoftvertermék összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a Fejlesztőt illeti meg”. A Felhasználói Licencszerződés 4.3. pontja alapján a „Felhasználó kizárólag a szoftver használatára jogosult. A szoftverrel kapcsolatos bevezetés ütemezése és végrehajtása, a verziókövetés és egyéb support-szolgáltatások igénybevételére ezen licenc nem jogosít fel, ezen szolgáltatások igénybevételét Fejlesztő a Neptun terméktámogatói szerződés keretében biztosítja.” A Neptun rendszer szerzői jogi oltalommal védett, amelyet az ajánlatételre felhívott szervezet fejlesztett ki, és e szervezet kizárólagosan a szerzői jog jogosultja, átdolgozásra engedélyt a jogosult nem adott, sőt, a szerződések tilalmaznak minden ilyen irányú magatartást. Ténybelileg megállapítható, hogy ajánlatkérőnek nincs lehetősége arra, hogy a felhasználói jogokhoz kapcsolódó support és üzemeltetési szolgáltatásokat harmadik személytől szerezze be. Mindezek miatt a Neptun rendszer supportálására és ezzel összefüggésben karbantartási és fejlesztési tevékenység ellátására csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt., mint a szoftver szerzői jog tulajdonosa jogosult. Ajánlatkérő számára ezen beszerzési igény kielégítésére nem létezik reális alternatíva, mivel a Neptun rendszer az elmúlt évtized során a felsőoktatás integráns részévé vált, a teljes hallgatói és egyéb adminisztráció ezen rendszerre épül, a hallgatók összes adata (vizsgajelentkezés, vizsgajegyek, felvett tárgyak, kreditek, számlázás) ebben került és kerül nyilvántartásra, maga a hallgató is az ún. Neptun kóddal kerül azonosításra. Így a már létező és bevezetett rendszerről másik rendszerre történő áttérés aránytalanul nagy ráfordítással járna, egyrészt pénzügyi-gazdasági illetve műszaki-szakmai szempontok miatt, másrészt pedig az új rendszerre történő átállás időráfordítási igényét, adatvesztési kockázatát tekintve is, továbbá arra is tekintettel, hogy Magyarországon minden állami felsőoktatási intézmény ezen rendszert alkalmazza és az átjárhatóság miatt azonos rendszer alkalmazására van szükség. Fentiek miatt egyrészt nincs reális alternatíva, másrészt a Neptun rendszer supportjára pedig a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő tehát a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatja le az eljárást, mivel a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, továbbá az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényeinek kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_80194886
Retyezáti utca 46.
Érd
2030
Hongarije
Telefoon: +36 12094748
E-mail: ceo@sdainformatika.hu
NUTS-code: HU120
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 200 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A Kbt 131. § (8) bekezdés e) pontja alapján nem áll fenn szerződéskötési moratórium. Ugyanakkor ajánlatkérő a szerződést mindaddig nem köti meg, amíg a Kbt 137. § (2) bekezdés szerinti jelen hirdetmény közzétételétől 10 nap el nem telt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019