Dienstleistungen - 194061-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Bewachungsdienste

2019/S 081-194061

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Institut po fizika na tvardoto tyalo „Akad. Georgi Nadzhakov“ kam Balgarska akademiya na naukite (IFTT — BAN)
000662025
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 72
Sofiya
1784
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Irina Velkova — spetsialist „Upravlenie na choveshkite resursi“, IFTT — BAN
Telefon: +359 29795780
E-Mail: velkova@issp.bas.bg
Fax: +359 24261256
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.issp.bas.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.issp.bas.bg/public-procurement/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на научен комплекс 2 на БАН.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на аучен комплекс 2 на БАН.

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ, град София, научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Поръчката обхваща въоръжена физическа охрана на територията и сградите, разположени в научен комплекс 2 (НК2) на Българска академия на науките, както и на намиращото се в тях имущество, осъществяване на пропускателен режим на КПП на централния вход на НК 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 72 и на КПП на южния вход на НК 2 към ж.к. „Младост“, охрана с мобилни патрули. Обектът на поръчката включва и охрана с технически системи за сигурност чрез използване на съществуващите локални сигнално-охранителни системи (СОС) в отделни сгради в НК2 — БАН. Възложителят изисква те да са под денонощен мониторинг. За целта изпълнителят трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД и да разполага с денонощен оперативен център (ДОЦ), в който да бъдат изведени за мониторинг монтираните СОС.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 061-142131

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: СБ-12-02-01 / 01.03.2019 г.
Bezeichnung des Auftrags:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на научен комплекс 2 на БАН.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
01/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Обединение „Форстех Секюрити“ Дружество по ЗЗД
177343781
ж.к. „Дървеница“, блок 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarien
Telefon: +359 885958585
E-Mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
„Еврофорс Груп“ ЕООД
204308136
район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarien
Telefon: +359 885958585
E-Mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
„Люкрим Гард“ ООД
130439196
район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 562, вх. A, ет. 8, ап. 31
София
1359
Bulgarien
Telefon: +359 893700700
E-Mail: lukrim@abv.bg
Fax: +359 893700700
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 622 176.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Ред за подаване на жалби —съгласно глава 27 от ЗОП.

3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

4. В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.

6. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79713000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Р БЪЛГАРИЯ, град София, научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката обхваща въоръжена физическа охрана на територията и сградите, разположени в научен комплекс 2 (НК2) на Българска академия на науките, както и на намиращото се в тях имущество, осъществяване на пропускателен режим на КПП на централния вход на НК 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 72 и на КПП на южния вход на НК 2 към ж.к. „Младост“, охрана с мобилни патрули. Обектът на поръчката включва и охрана с технически системи за сигурност чрез използване на съществуващите локални сигнално-охранителни системи (СОС) в отделни сгради в НК2 — БАН. Възложителят изисква те да са под денонощен мониторинг. За целта участникът трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД и да разполага с денонощен оперативен център (ДОЦ), в който да бъдат изведени за мониторинг монтираните СОС.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 622 176.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Обединение „Форстех Секюрити“ Дружество по ЗЗД
177343781
ж.к. „Дървеница“, блок 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarien
Telefon: +359 885958585
E-Mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
„Еврофорс Груп“ ЕООД
204308136
район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarien
Telefon: +359 885958585
E-Mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
„Люкрим Гард“ ООД
130439196
район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 562, вх. A, ет. 8, ап. 31
София
1309
Bulgarien
Telefon: +359 893700700
E-Mail: lukrim@abv.bg
Fax: +359 893700700
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

На основание чл. 59 от договор № СБ-12-02-01/1.3.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с ПМС № 320/20.12.2018 г., с което се увеличава минималната работна заплата в БЪЛГАРИЯ на 560 BGN от 1.1.2019 г., месечната цена по договора е увеличена от 12 962 BGN без ДДС на 14 232.27 BGN без ДДС и общата цена по договора е увеличена от 622 176 BGN без ДДС на 683 148,96 BGN без ДДС. Промените са извършени с допълнително споразумение номер СБ-12-02-06 от 15.4.2019 г. към договора.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

На основание чл. 59 от договор № СБ-12-02-01/1.3.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с ПМС № 320/20.12.2018 г., с което се увеличава минималната работна заплата в БЪЛГАРИЯ на 560 BGN от 1.1.2019 г., месечната цена по договора е увеличена и общата цена по договора е увеличена. Промените са извършени с допълнително споразумение номер СБ-12-02-06 от 15.4.2019 г. към договора.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 622 176.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 683 148.96 BGN