Diensten - 194062-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sliven: Bewakingsdiensten

2019/S 081-194062

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agentsiya patna infrastruktura — Oblastno patno upravlenie Sliven
0006950890240
bul. „Hadzhi Dimitar“ No. 41
Sliven
8800
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Mitko Ivanov
Telefoon: +359 44622834
E-mail: opu_sliven@abv.bg
Fax: +359 44622724
NUTS-code: BG342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.api.government.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Сливен

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Сливен

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на възложителя на територията на област Сливен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Охрана със СОТ на:

— административна сграда на ОПУ Сливен — пункт за продажба на винетни стикери, каса, помещение за класифицирана информация и гаражни клетки,

— РПС Сливен,

— Районна пътна лаборатория Сливен,

— кантон „Петолъчката“,

— кантон „Бялата чешма“,

— кантон „Моллова гора“,

— РПС Нова Загора,

— кантон „Асеновец“,

— РПС Котел,

— кантон „Мокрен“,

— РПС Твърдица,

— кантон „Мина Твърдица“.

Физическа денонощна невъоръжена охрана на 2 обекта:

1. Административна сграда на ОПУ Сливен (5 охранители в т.ч. 1 ръководител) — да извършва приемане и предаване на информация за състоянието на пътната обстановка на ОПУ Сливен и да въвежда ограниченията по РПМ в мобилното приложение на АПИ-ЛИМА.

2. Обект 100 гр. Нова Загора (5 охранители в т.ч. 1 ръководител).

Физическа охрана на двата обекта да се извършва денонощно, включително в почивните и празнични дни; да се извършва пропусквателен режим в работно време, а извън работно време, в почивните и празнични дни да охранява обектите от чужди посегателства.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-395541

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: рд-37-2/29.08.2018
Benaming:

Осъществяване на физическа денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Сливен

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Саламандър“ ООД
123101358
бул. „Княз Александър Батенберг“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1
Казанлък
6100
Bulgarije
Telefoon: +359 43162265
E-mail: salamandar_kz@abv.bg
Fax: +359 43162265
NUTS-code: BG344
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 230 472.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79713000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на възложителя на територията на област Сливен

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Охрана със СОТ на:

— административна сграда на ОПУ Сливен — пункт за продажба на винетни стикери, каса, помещение за класифицирана информация и гаражни клетки,

— РПС Сливен,

— Районна пътна лаборатория Сливен,

— кантон „Петолъчката“,

— кантон „Бялата чешма“,

— кантон „Моллова гора“,

— РПС Нова Загора,

— кантон „Асеновец“,

— РПС Котел,

— кантон „Мокрен“,

— РПС Твърдица,

— кантон „Мина Твърдица“.

Физическа денонощна невъоръжена охрана на два обекта:

1. Административна сграда на ОПУ Сливен (5 охранители в т.ч. 1 ръководител) — да извършва приемане и предаване на информация за състоянието на пътната обстановка на ОПУ Сливен и да въвежда ограниченията по РПМ в мобилното приложение на АПИ-ЛИМА.

2. Обект 100, гр. Нова Загора (5 охранители в т.ч. 1 ръководител).

Физическа охрана на двата обекта да се извършва денонощно, включително в почивните и празнични дни; да се извършва пропусквателен режим в работно време, а извън работно време, в почивните и празнични дни да охранява обектите от чужди посегателства.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 249 777.60 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Саламандър“ ООД
123101358
бул. „Княз Александър Батенберг“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1
Казанлък
6100
Bulgarije
Telefoon: +359 43162265
E-mail: salamandar_kz@abv.bg
Fax: +359 43162265
NUTS-code: BG344
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Увеличение на стойността на договора във връзка с изменението на минималната работна заплата за страната, считано от 1.1.2019 година.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Постановление № 320 на МС от 20.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 230 472.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 249 777.60 BGN