Diensten - 194064-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Lesznowola: Verwijderen van huisvuil

2019/S 081-194064

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Lesznowola
PL
ul. Gminna 60
Lesznowola
05-506
Polen
Contactpersoon: Tomasz Dziubak-Wysokiński
Telefoon: +48 227579340
E-mail: rzp@lesznowola.pl
Fax: +48 227579270
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lesznowola.eobip.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola

Referentienummer: RZP.271.5.04.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
90533000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Lesznowola

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk, recykling lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i terenach obiektów sportowo-rekreacyjnych – w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/01/2018
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-503595

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: RZP.271.5.04.2017
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola.

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
12/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
PL
ul. Techniczna 6
Piaseczno
05-500
Polen
Telefoon: +48 227371770
Fax: +48 227371770
NUTS-code: PL9

Internetadres: http://pukpiaseczno.pl/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 15 683 181.12 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90513100
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
90533000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Lesznowola

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk, recykling lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i terenach obiektów sportowo rekreacyjnych - w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/01/2018
Einde: 31/07/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 9 171 418.06 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
PL
ul. Techniczna 6
Piaseczno
05-500
Polen
Telefoon: +48 227371770
E-mail: pukpiaseczno@post.pl
Fax: +48 227371770
NUTS-code: PL9

Internetadres: http://pukpiaseczno.pl/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Strony działając na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stwierdzając, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a polegającymi na nieprzewidywalnym wcześniej znacznym wzroście kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, o czym mowa jest w pismach Wykonawcy z dnia 20.12.2018 roku i 18.3.2019 roku oraz działając na podstawie postanowień § 14 ust. 1 pkt 4 łączącej Strony umowy, a także mając na uwadze wniosek Wykonawcy zawarty w jego piśmie z dnia 18.3.2019 roku oraz czynności podejmowane w jego następstwie, Strony kierując się interesem publicznym, po przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie postanowiły co następuje:

1. § 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem umowy w terminie: od dnia 2.1.2018 r. do dnia 31.7.2019 r.

2. § 8 ust. 1 i 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy nie przekroczy kwoty:

— netto (bez podatku VAT) w PLN: 9 171 418,06

(słownie złotych: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych 6/100),

— podatek VAT: 8 %

— wartość podatku VAT w PLN: 733 713,44

— brutto (łącznie z podatkiem VAT) w PLN: 9 905 131,50

(słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 50/100).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi:

— netto (bez podatku VAT) w PLN: 648 148,15

(słownie złotych: sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 15/100)

— podatek VAT: 8 %

— wartość podatku VAT w PLN: 51 851,85

— brutto (łącznie z podatkiem VAT) w PLN: 700 000,00

(słownie złotych: siedemset tysięcy złotych 00/100).

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Strony działając na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych stwierdzając, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a polegającymi na nieprzewidywalnym wcześniej znacznym wzroście kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, o czym mowa jest w pismach Wykonawcy z dnia 20.12.2018 roku i 18.3.2019 roku oraz działając na podstawie postanowień § 14 ust. 1 pkt 4 łączącej Strony umowy, a także mając na uwadze wniosek Wykonawcy zawarty w jego piśmie z dnia 18.3.2019 roku oraz czynności podejmowane w jego następstwie, Strony kierując się interesem publicznym, po przeprowadzeniu negocjacji, postanowiły o zmianie umowy.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 16 036 514.40 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 9 171 418.06 PLN