Diensten - 194065-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Diensten voor alarmbewaking

2019/S 081-194065

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Natsionalna agentsiya za prihodite — TD na NAP Veliko Tarnovo
1310631880291
pl. „Tsentar“ No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarije
Contactpersoon: L. Dimitrova, M. Stancheva
Telefoon: +359 62617207/ +359 62617193
E-mail: l.dimitrova@ro04.nra.bg
Fax: +359 62625987
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nap.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://nap.bg/news?id=3939

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://nap.bg/news?id=3939
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Национална агенция за приходите — ТД на НАП Велико Търново
1310631880291
пл. „Център“ № 2, ет. 2, ст. 205
Велико Търново
5000
Bulgarije
Contactpersoon: Б. Борисов
Telefoon: +359 62617124
E-mail: bo.borisov@ro04.nra.bg
Fax: +359 62625987
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nap.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://nap.bg/news?id=3939

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oхрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на сгради, предоставени за съхранение от ТД на НАП Велико Търново по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва извършването на услуги по охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и сили за реагиране на недвижими имоти — стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и други сгради и имуществото в тях, находящи се на територията на области Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, чието съхранение по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите е възложено на НАП, в случая на отдел „Държавни вземания“ при ТД на НАП Велико Търново. Охраната със СОТ на обектите ще бъде възлагана при възникнала необходимост от осигуряване на охрана на обекти, чието съхранение по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП е възложено на НАП. Охраната със СОТ и сили за реагиране следва да осигурява защита от противоправно посегателство на външни лица върху обектите и при спазване на Закона за частната охранителна дейност. Броят на обектите ще бъде променян в зависимост от възложените за съхранение на НАП имоти и реализацията им.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79711000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321
NUTS-code: BG311
NUTS-code: BG313
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG315
NUTS-code: BG312
NUTS-code: BG314
Voornaamste plaats van uitvoering:

Недвижими имоти — стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и други сгради и имуществото в тях, находящи се на територията на области В. Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва извършването на услуги по охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и сили за реагиране на недвижими имоти — стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и други сгради и имуществото в тях, находящи се на територията на области Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, чието съхранение по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите е възложено на НАП, в случая на отдел „Държавни вземания“ при ТД на НАП Велико Търново. Охраната със СОТ на обектите ще бъде възлагана при възникнала необходимост от осигуряване на охрана на обекти, чието съхранение по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП е възложено на НАП. Охраната със СОТ и сили за реагиране следва да осигурява защита от противоправно посегателство на външни лица върху обектите и при спазване на Закона за частната охранителна дейност. Броят на обектите ще бъде променян в зависимост от възложените за съхранение на НАП имоти и реализацията им.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Критериите за подбор се съдържат в документ „Указания за подготовка на офертата“, а изискванията към изпълнението се съдържат в документ „Технически спецификации. Описание предмета на поръчката. Изисквания за изпълнението“, представляващи неразделна част от документацията за участие. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

За доказване на годност възложителят изисква попълване на част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП. За доказване на наличието технически и професионални способности възложителят изисква попълване на част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. Детайлно описание на критериите за подбор се съдържа в документ „Указания за подготовка на офертата“, част от документацията за участие. Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Закон за частната охранителна дейност

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е най-ниска цена, а именно най-ниска обща цена за 1 бр. обект без ДДС. Общата цена се формира от сбора на предложените еднократни такси за включване на обекти според броя помещения и месечната такса за охрана със СОТ на 1 бр. обект. Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура и приемно-предавателен протокол за извършените услуги. Условията и начина на плащане са описани в документ „Техническа спецификация“ и проекта на договора, неразделна част от цялата документация. Условията на задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора са описани в проекта на договор.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Офертите за участие ще бъдат отворени в 11:00 часа, на 29.5.2019 г. в стая 210 в адм. сграда на ТД на НАП Велико Търново, находяща се на адрес гр. В.Търново, пл. „Център“ № 2.

Срок на валидност на офертите — 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Поръчката е за услуги попадащи в приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Общата стойност за изпълнение на поръчката за срока на действие на договора не следва да надвишава 10 000,00 BGN без ДДС. Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, и тези които са посочени в указания за подготовка на офертата, неразделна част от документацията. Териториална дирекция на НАП В.Търново предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена в електронната преписка на процедурата на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП“, рубрика „Профил на купувача“, от датата на публикуване на обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 (десет)-дневен срок при реда и условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019