Diensten - 194067-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Estland-Tallinn: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 081-194067

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Integratsiooni Sihtasutus
90000788
Lõõtsa tn 2a
Tallinn
11415
Estland
Contactpersoon: Anna Fetisova
Telefoon: +372 6599067
E-mail: anna.fetisova@integratsioon.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.integratsioon.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Lõimumine

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes

Referentienummer: 205189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Eesti keele kohvikute läbiviimine vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Tallinnas, Sillamäel, Narva-Jõesuus, Tartus, Pärnus, Valgas, Tapal, Haapsalus perioodil 15.3.–30.11.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tallinna kesklinna keelekohvikud

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 korda (st 2 keelekohvikut) nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tallinna Ülemiste Rahvusvahelises Majas (Sepise 9/Valukoja 8) keelekohvikud

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 korda (st 2 keelekohvikut) nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sillamäe keelekohvikud

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 korda (st 2 keelekohvikut) nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Narva-Jõesuu keelekohvikud

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tartu keelekohvikud

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pärnu keelekohvikud

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valga keelekohvikud

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tapa keelekohvikud

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haapsalu keelekohvikud

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 kord nädalas, vt. tehnilist kirjeldust

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr. 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevus 5.1., alategevus 5.1.1.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 026-058677
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019