Diensten - 194068-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Estland-Tallinn: Welzijnszorg voor gehandicapten

2019/S 081-194068

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
75014965
Paldiski mnt 48a
Tallinn
10614
Estland
Contactpersoon: Anu Lääts
Telefoon: +372 6457464
E-mail: anu.laats@tallinnlv.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tallinn.ee/est/sotsiaaltervishoiuamet

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sotsiaaltransporditeenus - taksoveoteenus

Referentienummer: 206594
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaalteenuse erimenetlusega (edaspidi erimenetlus) riigihankele, mille eesmärk on leida sotsiaaltransporditeenuse - taksoveoteenuse (edaspidi ka taksoveoteenus ja teenus) osutaja Tallinnas. Teenus sisaldab teenuse kasutajate vedu abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki ja/või tavasõidukiga ning Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi (edaspidi ka PIT2) ja pakkuja enda taksoveoteenuse osutamisel kasutatava infosüsteemi omavahelist liidestamist, ning pakkuja veebi- ja mobiilirakenduse arendamist sotsiaaltransporditeenuse kasutajate erivajadusest lähtuvalt (edaspidi ka arendus ja arendustööd).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kutsub Teid esitama pakkumust sotsiaalteenuse erimenetlusega (edaspidi erimenetlus) riigihankele, mille eesmärk on leida sotsiaaltransporditeenuse - taksoveoteenuse (edaspidi ka taksoveoteenus ja teenus) osutaja Tallinnas. Teenus sisaldab teenuse kasutajate vedu abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki ja/või tavasõidukiga ning Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi (edaspidi ka PIT2) ja pakkuja enda taksoveoteenuse osutamisel kasutatava infosüsteemi omavahelist liidestamist, ning pakkuja veebi- ja mobiilirakenduse arendamist sotsiaaltransporditeenuse kasutajate erivajadusest lähtuvalt (edaspidi ka arendus ja arendustööd).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-123049
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019