Diensten - 194070-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Tampere: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2019/S 081-194070

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tampereen kaupunki
0211675-2
Särkijärvenkatu 1
Tampere
33840
Finland
Contactpersoon: Heini Itkonen / Tuomi Logistiikka Oy
Telefoon: +358 444863857
E-mail: heini.itkonen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keskeytysilmoitus: Kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuomi Logistiikka Oy julkaisi tarjouspyynnön Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmäpalveluita tamperelaisille työttömille työnhakijoille.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. Kartoitusryhmä

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kartoitusryhmä tukee asiakkaiden palvelutarpeen arviointia osana monialaista yhteistyötoimintamallia. Ryhmän tavoitteena on selvittää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, työelämävalmiuksia ja työllistymiseen vaikuttavaa sosiaalista tilannetta. Toiminnan tavoitteena on myös motivoida ja sitouttaa asiakkaita työllistymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Tarkemmin kartoitusryhmien sisältö on kuvattu palvelukuvauksessa.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2. Teemoittaiset ryhmät

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Teemoittaisten ryhmien tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja työelämävalmiuksia sekä aktivoida ja motivoida heitä kohti työtä, koulutusta tai työllistymistä edistäviä palveluita. Palveluntuottajan tulee mahdollisuuksien mukaan edistää asiakkaiden sijoittumista jatkopalveluihin tai suoraan työhön tai koulutukseen. Tarkemmin teemoittaisten ryhmien sisältö on kuvattu palvelukuvauksessa.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-188187
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

2. Teemoittaiset ryhmät

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

1. Kartoitusryhmä

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tilaaja haluaa varmistua menettelyn oikeellisuudesta ja on tämän vuoksi päätynyt keskeyttämään kilpailutuksen tarjouspyynnössä olleiden virheiden vuoksi. Uusi tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan mahdollisimman pian. Ennen uuden tarjouspyynnön julkaisua hankintayksikkö julkaisee hankintaa koskevana jälki-ilmoituksena keskeytysilmoituksen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019