Diensten - 194079-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-194079

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kansaneläkelaitos
0246246-0
Nordenskiöldinkatu 12
Helsinki
00250
Finland
Telefoon: +358 2063411
E-mail: kuntoutushankinnat@kela.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kela.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229316&tpk=5ef15e34-da47-4ed2-a5ae-943aebdccd2a
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AVH-kuntoutuskurssi, 2020–2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat Kansaneläkelaitoksen (Kelan) henkilöasiakkaille järjestettävät aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssit. Hankinta tehdään valtakunnallisesti ottaen huomioon myös saavutettavuuden näkökulma (ks. tarjouspyynnön liitteet 5 ja 7).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AVH-kuntoutuskurssit toteutetaan seuraavien Kelan kuntoutuksen palvelukuvausten (voimassa 1.1.2020 alkaen) mukaisesti:

– Palvelukuvauksen yleinen osa (liite 1)

– AVH-kurssi, Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden aikuisten kuntoutuskurssi (liite 2), jäljempänä palvelukuvauksen kuntoutuspalvelua koskeva osa.

Kurssit toteutetaan Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 566/2005 (myöhemmin KKRL) 12 §:n harkinnanvaraisena ja 9 ja 10 §:n mukaisena vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kelan kuntoutujien kuntoutus alkaa 1.1.2020 lukien.

Jokaisesta tarjottavasta toimipisteestä (laitosyksikkö) on tehtävä oma erillinen tarjous. Tarjoaja voi antaa samasta toimipisteestä vain yhden (1) tarjouksen. Kyseessä katsotaan olevan yksi (1) toimipiste, vaikka tiloihin olisi olemassa kaksi (2) eri osoitetta, mutta tosiasiasiallisesti kyseessä on kuitenkin sama toimipiste (esim. sisäänkäynnit kahdelta eri kadulta).

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2022
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kela varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiolla ajalle 1.1.2023–31.12.2023.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Hankinta tehdään avoimella menettelyllä. Kaikki hankinnasta kiinnostuneet tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat jättää tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki) velvoittavia säännöksiä ja julkisissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita.

Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on kuvattu liitteessä 5.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019