Diensten - 194081-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Kantinediensten

2019/S 081-194081

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
VZW Arteveldehogeschool
0474.120.360_206
Hoogpoort 15
Gent
9000
België
E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arteveldehs.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339651

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339651
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Arteveldehogeschool-AHS%2F2019%2F040+%28bis%29-F21
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijk
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en van het automatenpark op campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool vzw

Referentienummer: Arteveldehogeschool-AHS/2019/040 (bis)-F21_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht betreft de organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en de automaten op de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool vzw.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de organisatie en uitbating van het studentenrestaurant ‘de Kantiene’ en de automaten op de campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool vzw.

De opdracht valt onder de sociale en andere specifieke diensten opgesomd in bijlage III van de Wet (55524000-9 Catering voor scholen en 55510000-8 Kantinediensten) en bestaat uit:

• Post 1: Organisatie en uitbating van het studentenrestaurant “de Kantiene”:

• Post 2: Exploitatie van de verdeelautomaten op campus Kantienberg:

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid beroept zich op art. 13, §3 van de Wet OO.

Potentiële inschrijvers kunnen de opdrachtdocumenten verkrijgen door een aanvraag per e-mail te versturen naar: overheidsopdrachten@arteveldehs.be

Dit ten aanzien van dhr. Olivier Copers.

De opdrachtdocumenten mogen niet gedeeld worden met derden zonder schriftelijke toestemming van de Artveldehogeschool vzw.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een vorige procedure met dossiernr. AHS/2019/040 werd bekendgemaakt met het standaardformulier F2 ipv F21. Deze procedure wordt stopgezet en wordt vervangen door onderhavige procedure AHS/2019/040 (bis) die wordt bekendgemaakt met het correcte formulier (F21).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401A
Gent
9000
België

Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-oost-vlaanderen-afdeling-gent

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019