Diensten - 194083-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging met oproep tot mededinging - Openbare procedure 

Nederland-Hengelo: Juridische adviezen en informatie

2019/S 081-194083

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Vooraankondiging - Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hengelo
542207445
Burgemeester Jansenplein 1
Hengelo
7551 EC
Nederland
Contactpersoon: Dennis Meijerink
Telefoon: +31 742459925
E-mail: d.meijerink@hengelo.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hengelo.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121037

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.negometrix.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktonderzoek online kennisbank juridische regelgeving inclusief opname eigen gemeentelijke regelgeving Participatiewet, Jeugdwet en Wmo

Referentienummer: 121037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Op dit moment maken de gemeenten Hengelo, Haaksbergen en Borne gebruik van het programma "Grip op de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo" van Schulinck. Het doel van dit marktonderzoek is te bepalen of er sprake is van een markt van meerdere partijen die een compleet aanbod kunnen leveren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op dit moment maken de gemeenten Hengelo, Haaksbergen en Borne gebruik van het programma "Grip op de Participatiewet, Jeugdwet en de Wmo" van Schulinck. Het doel van dit marktonderzoek is te bepalen of er sprake is van een markt van meerdere partijen die een compleet aanbod kunnen leveren.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
08/05/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Egbert Gorterstraat 5
Almelo
7607 GB
Nederland
Telefoon: +31 883615555
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019