Diensten - 194084-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kuopio: Diensten verleend door medische laboratoria

2019/S 081-194084

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sansia Oy
2364760-8
PL 2000, Viestikatu 3
Kuopio
70600
Finland
Contactpersoon: Anne Korpijaakko-Sahlman
Telefoon: +358 447182913
E-mail: anne.korpijaakko-sahlman@sansia.fi
NUTS-code: FI1D2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sansia.fi

I.1)Naam en adressen
Kuopion kaupunki
0171450-7
Kuopio
Finland
E-mail: kirjaamo@kuopio.fi
NUTS-code: FI1D2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kuopio.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: yleisagentuuritoiminta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hammaslaboratoriopalvelut tarvikkeineen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85145000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sansia Oy pyytää tarjoustanne Kuopion kaupungin puolesta hammaslaboratoriopalveluista tarvikkeineen tarjouspyyntökokonaisuuden mukaisesti.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hammaslaboratoriopalveluja ostetaan lähinnä oikomiskojeiden sekä proteettisten töiden, kuten irtoproteesien, kiinteiden siltojen ja kruunujen, teettämiseen.

Hankinnan kohteena ovat mm. seuraavat hammaslaboratoriotyöt tarvikkeineen:

– oikomiskojeet

– retentiokojeet

– purentakiskot

– uniapneakiskot

– irrotettavat proteesit

– keraamiset ja metallokeraamiset kruunut

– keraamiset ja metallokeraamiset sillat

– kevytsillat.

Tarjouspyynnöllä mainitut ostomäärät ovat arvioita eivätkä sellaisenaan tilaajaa sitovia. Tilaaja ostaa palveluja tarpeen mukaan ja määrärahojensa puitteissa.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) kohderyhmään, joihin tarjoaja voi halutessaan jättää jokaiseen tarjouksen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-010287
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Hammaslaboratoriopalvelut tarvikkeineen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hammaslaboratorio Mallihammas Oy
1498203-3
Kuopio
Finland
NUTS-code: FI1D2
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hammasteknikko Aki Pärnänen
1817636-2
Kuopio
Finland
NUTS-code: FI1D2
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Loisto Laboratoriot Oy
2952550-5
Kuopio
Finland
NUTS-code: FI1D2
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sataman Hammas oy
2112768-4
Iisalmi
Finland
NUTS-code: FI1D2
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019