Diensten - 194085-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Vantaa: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 081-194085

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vantaan kaupunki
0124610-9
Asematie 7
Vantaa
01300
Finland
Telefoon: +09 83911
E-mail: soster.hankinnat@vantaa.fi
Fax: +358 983923000
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vantaa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=235722&tpk=e0364e5d-eb92-411c-b803-332e3d776b03
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Työ- ja päivätoiminnan hankinta

Referentienummer: VD/2438/02.08.00.00/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tällä tarjouspyynnöllä Vantaan Sosiaali- ja terveystoimi (jäljempänä kaupunki tai tilaaja) pyytää tarjousta Tällä tarjouspyynnöllä Vantaan kaupunki (jäljempänä kaupunki tai tilaaja) pyytää tarjousta työ- ja päivätoiminnan hankinnasta vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoajalla on valmius tarjota palvelua 1.7.2019 alkaen tai uusissa toimipisteissä viimeistään 1.1.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten työtoiminta, palveluluokka 1: Työtoiminta, kevyt tuki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten työtoiminta, palveluluokka 2: Työtoiminta kohtalaisen vahva tuki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten työtoiminta, palveluluokka 3: Työtoiminta, vahva tuki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 1A: Päivätoiminta, kevyt tuki (EHL)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 1B: Päivätoiminta, kevyt tuki (VPL)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 2A: Päivätoiminta, kohtalaisen vahva tuki (EHL)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 2B: Päivätoiminta, kohtalaisen vahva tuki (VPL)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 3: Päivätoiminta, vahva tuki (EHL)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vammaisten päivätoiminta, palveluluokka 4: Päivätoiminta, erittäin vahva tuki (EHL)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mielenterveyskuntoutujien työ- tai päivätoiminta; Mielenterveyskuntoutujien työtoiminta

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mielenterveyskuntoutujien työ- tai päivätoiminta; Nuorten mielenterveyskuntoutujien työtoiminta

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mielenterveyskuntoutujien työ- tai päivätoiminta; Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mielenterveyskuntoutujien työ- tai päivätoiminta; Nuorten mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso palvelukuvaus.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimuskausi on 1.7.2019–31.12.2020. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Option käyttämisestä ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiovuoden päättymistä.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019