Diensten - 194086-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Ondersteunende diensten voor de overheid

2019/S 081-194086

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liikenteen turvallisuusvirasto
Nationaal identificatienummer: 1031715-9
Postadres: Kumpulantie 9
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00520
Land: Finland
Contactpersoon: Mirka Heikkilä
E-mail: kilpailut@trafi.fi
Telefoon: +358 295345000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus

Referentienummer: TRAFI/647130/02.03.01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena oli Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kansalaisille ja yrityksille tuotettu laaja neuvontapalvelukokonaisuus ja tähän liittyvä käyttöönottoprojekti. Tavoitteena oli hankkia laadukkaasti, ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti tuotettu sekä helposti saavutettava palvelu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Manner-Suomi. Palvelua voidaan tuottaa myös toisesta EU-maasta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neuvontapalvelussa asiakkaiden neuvomisen lisäksi palveluun sisältyy useampia palveluja/tehtäviä muun muassa asiakkaiden ilmoitusten ja asiakirjatilausten vastaanottamista ja välittämistä edelleen tilaajalle, asiakirjojen ja lomakkeiden postitusta sekä erilaisten rekisteripäivitystehtävien tekemistä. Asiakkaat ottavat yhteyttä pääsääntöisesti puhelimella, chatilla ja sähköpostilla.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-542259
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TRAFI/647130/02.03.01/2018
Benaming:

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barona Customer Care Oy
Nationaal identificatienummer: 2406145-7
Postadres: Töölönlahdenkatu 3 B
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00100
Land: Finland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019