Diensten - 194086-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Ondersteunende diensten voor de overheid

2019/S 081-194086

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liikenteen turvallisuusvirasto
Nationaal identificatienummer: 1031715-9
Postadres: Kumpulantie 9
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00520
Land: Finland
Contactpersoon: Mirka Heikkilä
E-mail: kilpailut@trafi.fi
Telefoon: +358 295345000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafi.fi

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus

Referentienummer: TRAFI/647130/02.03.01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-542259

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TRAFI/647130/02.03.01/2018
Benaming:

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) neuvontapalvelun kilpailutus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Barona Customer Care Oy
Nationaal identificatienummer: 2406145-7
Postadres: Töölönlahdenkatu 3 B
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00100
Land: Finland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding