Diensten - 194088-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Turku: Stafopleidingsdiensten

2019/S 081-194088

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Turun kaupunki
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Turku
20101
Finland
Contactpersoon: Jaana Friman
Telefoon: +358 456629460
E-mail: jaana.friman@turku.fi
NUTS-code: FI1C1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.turku.fi/hankinnat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=224027&tpk=a6dbc9f6-3b82-408a-a5a6-d2862e1e628f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut

Referentienummer: 4692-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluista ajalle 1.8.2019 (tavoite)–31.7.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä kahden (2) vuoden optiolla ajalle 1.8.2021–31.7.2023.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 1 000 000 EUR.

Tuleva hankinta koskee kaikkia Turun kaupungin toimialoja. Hankintaa ei ole jaettu sisällön puolesta osiin, sillä jakaminen ei palvelun luonteen vuoksi ole tarkoituksenmukaista eikä jaosta saada selkeää. Siksi palveluntuottajista muodostetaan melko suuri pooli, jotta saadaan laaja-alainen asiantuntijuus turvattua. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan enintään 30 palveluntuottajan pooli. Yksi toimija voi tarjota 1–4 asiantuntijaa pooliin. Asiantuntijat tulee nimetä tarjouksessa omina "kohderyhminään". Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Asiantuntija 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esimiesten hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Asiantuntija 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esimiesten hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Asiantuntija 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esimiesten hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Asiantuntija 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esimiesten hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019