Werken - 194096-2019

25/04/2019    S81

Griekenland-Fira: Telemetrie- en controle-uitrusting

2019/S 081-194096

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.E.Y.A. Thiras
Postadres: Plateia Sarpaki
Plaats: Fira
NUTS-code: EL42 Νότιο Αιγαίο
Postcode: 847 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Nikolaos Mainas
E-mail: deyathira@otenet.gr
Telefoon: +30 2286025393
Fax: +30 2286025898

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deyathira.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Σύστημα διαχείρισης και τηλε-εποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441200 Telemetrie- en controle-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, ποσοτικής - ποιοτικής διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία τού εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου τής Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 999 621.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

i) εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)·

ii) προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (45 Τ.Σ.Ε.)·

iii) προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (Τ.Σ.Ε.Ρ.Π.)·

iv) προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου, δεκαπέντε (15) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου·

v) προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών, για τη διαχείριση τού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.)·

vi) προμήθεια φορητού εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών·

vii) εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας·

viii) τεκμηρίωση και τη 2μηνη δοκιμαστική λειτουργία τού συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Τεχνική προσφορά / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Οικονομική προσφορά / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 999 621.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ (2 999 621,00 EUR), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24 % (719 909,04 EUR), ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος, αλλά χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, ήτοι συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 3 719 530,04 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

— να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017), τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (στρογγυλοποιημένα) χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 3 000 000,00 EUR,

— να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017), περισσότερες από 1 φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει βεβαιωμένη εμπειρία σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας - τηλελέγχου και μετρήσεων. Ως σχετικά πεδία εφαρμογής, ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6) τής διακήρυξης.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (59 993,00 EUR), που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2 % του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον Φ.Π.Α..

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019