Werken - 194096-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Fira: Telemetrie- en controle-uitrusting

2019/S 081-194096

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.E.Y.A. Thiras
Postadres: Plateia Sarpaki
Plaats: Fira
NUTS-code: EL42 Νότιο Αιγαίο
Postcode: 847 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Nikolaos Mainas
E-mail: deyathira@otenet.gr
Telefoon: +30 2286025393
Fax: +30 2286025898

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deyathira.gr

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Σύστημα διαχείρισης και τηλε-εποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441200 Telemetrie- en controle-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 999 621.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 999 621.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019