Werken - 194098-2019

25/04/2019    S81

Polen-Bydgoszcz: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-194098

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postadres: ul. ks. J. Schulza 5
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-315
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa sieci ciepłowniczych w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Zadanie jest etapem IVb i częścią III zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanym w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45236000 Aanbrengen van verharding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje:

Etap IVb - Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 w zakresie od ul. Jednostronnej (rejon punktu Z37) wraz z przekroczeniem rzeki Brdy na budowanej estakadzie w kierunku ul. Siedleckiej (rejon punktu Z38) oraz odcinkiem o długości ok 2x9,5 mb od punktu Z38 w stronę punktu 38ge

Zakres budowy sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 po stronie ul. Jednostronnej należy zakończyć około 2x4 m za punktem Z37 w kierunku ogródków działkowych.

Sieć ciepłowniczą, preizolowaną 2xDN400/560 należy wykonać wraz z obiektami towarzyszącymi oraz kanalizacją teletechniczną 4xØ40/3,7 i instalacją drenażową zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montażowymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi. W zakresie podparcia ciepłociągu na kładce należy ująć elementy podpór tj.: obejmy ciepłociągu i podparcia ślizgowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi w tym zakresie. Sieć napowietrzną wykonać z rury preizolowanej (zespół rurowy tzw. SPIRO) w skład, którego wchodzi rura stalowa przewodowa, izolacja cieplna z poliuretanu i metalowy płaszcz osłonowy wykonany ze spiralnie zwiniętej ocynkowanej blachy stalowej (grubość 0,8 mm)

Wykonawca na etapie realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie:

a) do wykonywania swoich prac w ścisłej współpracy i koordynacji z Wykonawcą zadania: „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400” tj. Konsorcjum: Kormost Sp. z o.o. i „Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i przemysłowe” Sp. z o.o.

b) do prowadzenia wszelkich robót, na wszystkich etapach budowy zgodnie i w ramach czasowych harmonogramu zadania „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Harmonogram aktualny na dzień opracowywania SIWZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

c) do uczestniczenia we wspólnych naradach koordynacyjnych w siedzibie KPEC oraz na budowie.

d) w sytuacji konieczności wejścia na teren ogródków działkowych do bezwzględnego uzgodnienia harmonogramu prowadzenia swoich robót z zarządcą/mieszkańcami/właścicielami ogródków działkowych.

e) w czasie realizacji zadania należy zapewnić działkowcom możliwość dostępu do ich nieruchomości na terenie ogródków działkowych.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:

— ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki), gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.

— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną).

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 zł):

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 650 000,00 PLN netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych zł 00/100)

1.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 350.

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykaże dysponowaniem osobą:

— kierownika budowy posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych bez ograniczeń oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24.9.2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1 Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 350 i z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 i 4 Umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie papierowej lub elektronicznej.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzorze umowy na roboty budowlane.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Części VII SIWZ pkt 2.1 i 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w Części VII SIWZ pkt 2.2.a) lub 2.2.b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzorze umowy na roboty budowlane.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:05
Plaats:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ:

Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – formularz JEDZ

Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”

Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane

Zał. nr 5 – Harmonogram zadania „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019