Werken - 194098-2019

25/04/2019    S81

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane

2019/S 081-194098

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. ks. J. Schulza 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-315
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523045369/387/279
Faks: +48 523045470

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą”

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa sieci ciepłowniczych w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Zadanie jest etapem IVb i częścią III zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanym w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45236000 Wyrównywanie terenu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Etap IVb - Budowę sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 w zakresie od ul. Jednostronnej (rejon punktu Z37) wraz z przekroczeniem rzeki Brdy na budowanej estakadzie w kierunku ul. Siedleckiej (rejon punktu Z38) oraz odcinkiem o długości ok 2x9,5 mb od punktu Z38 w stronę punktu 38ge

Zakres budowy sieci ciepłowniczej 2xDN 400/560 po stronie ul. Jednostronnej należy zakończyć około 2x4 m za punktem Z37 w kierunku ogródków działkowych.

Sieć ciepłowniczą, preizolowaną 2xDN400/560 należy wykonać wraz z obiektami towarzyszącymi oraz kanalizacją teletechniczną 4xØ40/3,7 i instalacją drenażową zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich decyzjami, opiniami, pozwoleniem na budowę, wszelkimi pracami przygotowawczymi, ziemnymi, montażowymi, odtworzeniowymi, towarzyszącymi. W zakresie podparcia ciepłociągu na kładce należy ująć elementy podpór tj.: obejmy ciepłociągu i podparcia ślizgowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi w tym zakresie. Sieć napowietrzną wykonać z rury preizolowanej (zespół rurowy tzw. SPIRO) w skład, którego wchodzi rura stalowa przewodowa, izolacja cieplna z poliuretanu i metalowy płaszcz osłonowy wykonany ze spiralnie zwiniętej ocynkowanej blachy stalowej (grubość 0,8 mm)

Wykonawca na etapie realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie:

a) do wykonywania swoich prac w ścisłej współpracy i koordynacji z Wykonawcą zadania: „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400” tj. Konsorcjum: Kormost Sp. z o.o. i „Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i przemysłowe” Sp. z o.o.

b) do prowadzenia wszelkich robót, na wszystkich etapach budowy zgodnie i w ramach czasowych harmonogramu zadania „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”. Harmonogram aktualny na dzień opracowywania SIWZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

c) do uczestniczenia we wspólnych naradach koordynacyjnych w siedzibie KPEC oraz na budowie.

d) w sytuacji konieczności wejścia na teren ogródków działkowych do bezwzględnego uzgodnienia harmonogramu prowadzenia swoich robót z zarządcą/mieszkańcami/właścicielami ogródków działkowych.

e) w czasie realizacji zadania należy zapewnić działkowcom możliwość dostępu do ich nieruchomości na terenie ogródków działkowych.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy, że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:

— ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki), gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.

— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną).

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 zł):

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 650 000,00 PLN netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych zł 00/100)

1.2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 350.

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wykaże dysponowaniem osobą:

— kierownika budowy posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych bez ograniczeń oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24.9.2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt 2.2. – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1 Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci z rur preizolowanych o średnicy nie mniejszej niż DN 350 i z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 i 4 Umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie papierowej lub elektronicznej.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzorze umowy na roboty budowlane.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Części VII SIWZ pkt 2.1 i 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w Części VII SIWZ pkt 2.2.a) lub 2.2.b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzorze umowy na roboty budowlane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegóły znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ:

Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – formularz JEDZ

Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”

Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane

Zał. nr 5 – Harmonogram zadania „zaprojektowanie oraz budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą w km 14+400”

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019