Werken - 194098-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-194098

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polen
Telefoon: +48 523045369/387/279
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019