Werken - 194098-2019

25/04/2019    S81

Polen-Bydgoszcz: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-194098

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postadres: ul. ks. J. Schulza 5
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-315
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45232140 Aanleggen van stadsverwarmingsleidingen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45236000 Aanbrengen van verharding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019