Werken - 194099-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Estland-Kohila: Bouwen van waterzuiveringsinstallatie

2019/S 081-194099

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Osaühing Kohila Maja
10407814
Kuusiku tn 15
Kohila vald
79801
Estland
Contactpersoon: Ranno Mellis
Telefoon: +372 5131448
E-mail: ranno@ekoekspert.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kohilamaja.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1563293/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1563293/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aespa veehaarde ja veetöötlusjaama rajamine

Referentienummer: 207383
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Käesoleva riigihanke objektiks on Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi piirkonna kõikide tarbijate nõuetekohase joogiveega varustamiseks vajaliku veetöötlusjaama, veereservuaari (2 x 175 m3) ja II astme pumpla rajamine Aespa alevikus Suvila tee 27a kinnistul. Rajamisele kuulub lisaks veehaarde olemasolevale O-Cm puurkaevule teine puurkaev Cm-V veehorisonti.

Survefiltritel baseeruva veetöötlusjaama projekteeritud keskmine tootlikkus 36 m3/h, ette nähtud raua ja mangaani eraldamine.

Töö mahtu kuulub veel ka uhtevee avarii-kogumismahuti (30 m3) ning reovee pakettpumpla rajamine.

Töövõtja kohustuseks on tööprojekti koostamine ja selle kooskõlastamine inseneriga.

Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III Töökirjeldus ja selle lisades, HD osas IV Loendid ning HD osas V Joonised. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252210
42912330
45200000
45300000
45231300
45232423
45255110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kohila vald, Aespa alevik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Käesoleva riigihanke objektiks on Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi piirkonna kõikide tarbijate nõuetekohase joogiveega varustamiseks vajaliku veetöötlusjaama, veereservuaari (2 x 175 m3) ja II astme pumpla rajamine Aespa alevikus Suvila tee 27a kinnistul. Rajamisele kuulub lisaks veehaarde olemasolevale O-Cm puurkaevule teine puurkaev Cm-V veehorisonti.

Survefiltritel baseeruva veetöötlusjaama projekteeritud keskmine tootlikkus 36 m3/h, ette nähtud raua ja mangaani eraldamine.

Töö mahtu kuulub veel ka uhtevee avarii-kogumismahuti (30 m3) ning reovee pakettpumpla rajamine.

Töövõtja kohustuseks on tööprojekti koostamine ja selle kooskõlastamine inseneriga.

Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III Töökirjeldus ja selle lisades, HD osas IV Loendid ning HD osas V Joonised. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 330
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

II.2.14)Nadere inlichtingen

Hanke osadeks jagamine ei ole tehniliselt mõistlik ega õigustatud. Tegemist on tehnoloogiliselt kompleksse rajatisega.

Teisalt on tegemist ühe osaga suuremast projektist, mis määrab ka hankemenetluse liigi. ÜVK torustikud Viliveres ja Aespas rajatakse mitme hanke ja osana. Esimene puurkaev ja juurdepääsutee rajati eraldi hankega (vt riigihange 199266).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Pakkuja (iga ühispakkuja ja alltöövõtja, kelle võimekusele/pädevusele tuginetakse) peab oma

asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja (ühispakkujate summaarne) viimase kolme majandusaasta (2016–2018) netokäive igal aastal peab olema minimaalselt 900 000 EUR.

Pakkuja esitab info viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta hankepassis.

Eduka pakkuja poolt esitatavad dokumendid: juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid kontrollib hankija avalike andmebaaside kaudu. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2016., 2017. ja 2018. majandusaasta aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed. Juhul, kui 2018. aasta aruanne on veel kinnitamata, küsib hankija edukalt pakkujalt vastavaid tõendeid teabevahetuse korras.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Pakkuja (tuginedes enda, ühispakkuja ja/või pakkumuses osaleva alltöövõtja referentsidele) peab riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul olema teostanud ja lõpule viinud (tööde teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi; pärast ülalnimetatud perioodi võib kesta garantiiperiood) vähemalt alljärgnevad sarnased tööd:

1) vähemalt kahe (2) veetöötlusjaama rajamine või rekonstrueerimine (rekonstrueerimine peab sisaldama muuhulgas kõikide peamiste tehnoloogiliste seadmete väljavahetamist), mõlema võimsus vähemalt 30 m3/h;

2) vähemalt kahe (2) raudbetoonist joogiveereservuaari rajamine mõlema mahutavusega vähemalt 100 m3;

3) vähemalt kahe (2) joogiveepuurkaevu rajamine sügavusega vähemalt 100 m.

Ehitustööd peavad olema teostatud ja lõpule viidud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Pakkuja esitab hankepassis nimekirja vastavatest lepingutest koos asjakohase teabega (ehitatud VTJ võimsus, reservuaaride maht, puurkaevude sügavus, tööde elluviimise aeg, tellija andmed jms). Hankija nõudmisel esitab pakkuja muud vajalikud dokumendid, mis tõendavad esitatud info tõepärasust.

2) Kui pakkuja tugineb kvalifitseerimistingimuste täitmisel alltöövõtja vahenditele/suutlikkusele,

Tuleb pakkumuse koosseisus esitada nimetatud alltöövõtja(te) poolt täidetud ja allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud hankepass ning esitada info planeeritava alltöövõtu iseloomu kohta

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Pakkumuse tagatis on nõutud - vt HD osa I punkt 13.

Täitmistagatis 10 % heakskiidetud lepingusummast täitmisaja jooksul.

Puudustest teatamise ajavahemiku (PTA) täitmistagatis 4 %

Lepinguhinnast PTA jooksul (730 päeva).

Tööde ja töövõtja riskide kindlustus vastavalt lepingutingimustele.

Kolmanda osapoole kindlustus minimaalselt kindlustusjuhtumi kohta ja

kokku 100 000 EUR

tagatis kinnipeetava summa näol 5 %.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Lepingulised maksed teostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 1.9.2014 määruses nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse

maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ sätestatud nõuete kohaselt.

Maksete teostamise tähtaeg on kuni 56 päeva alates maksukõlbliku arve esitamise päevast.

Ettemaksu ei maksta.

Vahemaksed vastavalt teostatud töödele ja lepingu tingimustele igakuiselt.

Lepingu täitmiseni kinnipeetavad summad 5 % igast vahemaksest.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hankeleping põhineb nn. „punane FIDIC” lepingu üldtingimustel (FIDIC ehitustöövõtulepingu tingimused ehitus- ja inseneritöödeks tellija antud projektlahendi alusel, esimene väljaanne

1999)”, mille avaldas 1999. a. Rahvusvaheline Insenerkonsultantide Föderatsioon e. FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), mille aadress on: World Trade Center II, PO Box 311, 1215 Geneva 15 (Switzerland), e-post: fidic@fidic.org; Internetilehekülg: www.fidic.org; tel.

+41 22 799 49 00, faks +41 22 799 49 01).

Lepingutingimustena kasutatakse ülalnimetatud dokumendi eestikeelset versiooni, mille paljundamist ja jagamist korraldab Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL), Kalasadama 4, 10415 Tallinn; telefon 51 997 057; e-post: info@ekel.ee.

Tellija lepingu „Üldtingimusi“ ei jaga ega paljunda. Lepingu üldtingimused hangib huvitatud isik iseseisvalt.

Lepingu tingimused on esitatud hanke alusdokumentide osas II.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Riigihangete registri e-keskkond

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.

Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lg 2 nimetatud alusele tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne".

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019