Werken - 194100-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Liften

2019/S 081-194100

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Väylävirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Finland
Contactpersoon: Riitta Parviainen
Telefoon: +358 295343034
E-mail: riitta.parviainen@vayla.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vayla.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=234006&tpk=ad01e283-9434-4ee0-8d51-004bf381d2c7
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hissiurakka Riihimäki

Referentienummer: VÄYLÄ/2495/02.01.01/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistys-laitteineen. Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4–5 ja 7–8 hissien toimitus (yht. 2 kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimuksen sisältö ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olvien hissien täyshuollon sopimusluonnoksessa sekä sopimusohjelmassa.

Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Urakka sisältää Riihimäen henkilöratapihan asemalaiturin 1. uuden hissin toimituksen ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistys-laitteineen. Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4–5 ja 7–8 hissien toimitus (yht. 2 kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimuksen sisältö ja vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olvien hissien täyshuollon sopimusluonnoksessa sekä sopimusohjelmassa.

Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa.

Option mukaiset työt korvataan tarjoajan toimittaman tarjouslomakkeella ilmoittamien optioita koskevien hintojen mukaan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta voidaan jatkaa hankinnan optioilla urakan hissien täyshuoltosopimuksella 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Option mukaiset työt korvataan tarjoajan toimittaman tarjouslomakkeella ilmoittamien optioita koskevien hintojen mukaan. Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tähän hankintaan sisältyy optiona välilaitureiden 4–5 ja 7–8 hissien toimitus (yht. 2 kpl) ja asennustyöt valmiiksi valaistus-, ohjaus- ja käynnistyslaitteineen, tarvittavat vanhojen hissien purkutyöt sekä kaikkien urakan hissien täyshuoltosopimus 2+8 vuoden ajalle toimitettaville laitteille. Huoltosopimus voidaan siirtää tai tehdä erikseen tarjouksen mukaisilla hinnoilla myös kunnossapito-organisaation kanssa. Option mukaiset työt korvataan tarjoajan toimittaman tarjouslomakkeella ilmoittamien optioita koskevien hintojen mukaan.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019