Werken - 194101-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Braunschweig: Elektrische installatiewerkzaamheden voor transformatoren

2019/S 081-194101

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Braunschweiger Verkehrs-GmbH
Postadres: Am Hauptgüterbahnhof 28
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postcode: 38126
Land: Duitsland
E-mail: dirk.neubauer@verkehr-bs.de
Telefoon: +49 531 / 383-2370
Fax: +49 531 / 383-662370

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.verkehr-bs.de

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Busbetriebhof Lindenberg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45317200 Elektrische installatiewerkzaamheden voor transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019