Werken - 194102-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Kysucké Nové Mesto: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2019/S 081-194102

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Kysuca s.r.o.
31593488
Matice slovenskej 620
Kysucké Nové Mesto
024 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Ivana Hodošiová
Telefoon: +421 263531231
E-mail: hodosiova@foreuro.sk
NUTS-code: SK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kysucasro.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybudovanie energetického zdroja na biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla

Referentienummer: 2017/KYS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je výstavba 6 MW tepelného zdroja s využitím progresívnej technológie na spaľovanie biomasy, a súčasne rekonštrukcia distribučnej sústavy tepla. Na potrubný rozvod budú pripojené v súčasnosti teplom zásobované objekty bytových domov a občianskej vybavenosti. Teplo z primárneho média pre vykurovanie a ohrev TÚV bude odovzdávané v tlakovo nezávislých blokových odovzdávacích staniciach, ktoré sú sčasti umiestnené a sčasti budú novovybudované v zásobovaných objektoch.

Súbežne s bezkanálovými rozvodmi bude do spoločného výkopu uložená optická sieť pre prenos dát a informácií do dispečerského strediska v centrálnej kotolni.

Súčasťou dodávky je aj vypracovanie realizačného projektu a projektu skutočného vyhotovenia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 989 379.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44162000
42515000
45232142
32562200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mesto Kysucké Nové Mesto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zákazka má nasledujúce parametre:

— teplotný spád primárnej vykurovacej vody 95/55oC,

— maximálny prevádzkový tlak 1,0 MPa,

— dimenzie predizolovaného potrubia DN 32 až DN 250,

— celková dĺžka rozvodov tepla, ktoré sú predmetom rekonštrukcie: cca 13 km,

— inštalácia kotla na spaľovanie drevnej biomasy s výkonom 6 MW,

— inštalácia 130 ks KOST

— uloženie optickej siete pre prenos dát a informácií z jednotlivých OST do dispečerského strediska v centrálnej kotolni

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Objem emisií tuhých znečisťujúcich látok - kotol na drevnú štiepku / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Výstupná teplota spalín z kotla, pred vstupom do komína / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operačný program Kvalita životného prostredia, číslo výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Vybudovanie energetického zdroja na biomasu a rekonštrukcia rozvodov tepla

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tenza, a.s.
25570722
Svatopetrská 35/7
Brno
617 00
Tsjechië
E-mail: hnovackova@tenza.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres: http://www.tenza.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energy Classics, SE
29293332
Prikop 843/4, Zabrdovice
Zabrdovice
602 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ064
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 169 854.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 989 379.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 2 786 707.00 EUR
Deel: 31 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Stavebné práce, dodávky a montáž, zváračský dozor

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019