Werken - 194103-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-194103

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Elektroenergien sistemen operator“ EAD — MER Varna
1752013040115
ul. „Oborishte“ No. 13A
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Renata Hristova — tel. +359 52678171
Telefoon: +359 52678154
E-mail: eso@vn.eso.bg
Fax: +359 52609992
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eso.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzM2VwZFIrRjAzUE45cDBiYktOWnFjND0=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“

Referentienummer: МЕР-ВН/2019/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е строителство, включващо ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 179 929.09 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Подстанция „Варна-север“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обект на процедурата е строителство, включващо ремонт на ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 040-073459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ВН-ДОГ-8
Benaming:

Ремонт ограда ОРУ 110 kV и ремонт авариен път в п/ст „Варна-север“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ел Контрол“ ЕООД
123164262
ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 17, вх. А
Стара Загора
6006
Bulgarije
Telefoon: +359 42600178
E-mail: office@elkontrol.com
Fax: +359 42639116
NUTS-code: BG344

Internetadres: www.elkontrol.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 929.09 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019