Werken - 194107-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Finland-Kauhajoki: Bouwen van verwarmingsinstallatie

2019/S 081-194107

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy
0433295-0
Teknologiapuisto 1
Kauhajoki
61800
Finland
Contactpersoon: Tapio Suonvieri
Telefoon: +358 505759842
E-mail: tapio.suonvieri@lampohuolto.fi
NUTS-code: FI194

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lampohuolto.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KPA-lämpökeskus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinta sisältää 12 MW kaukolämpökeskuksen KVR-toimtuksen prosessilaitteineen ja rakennuksineen täydellisenä pl. maanrakennus- ja perustustyöt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI194
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta sisältää 12 MW kaukolämpökeskuksen KVR-toimtuksen prosessilaitteineen ja rakennuksineen täydellisenä pl. maanrakennus- ja perustustyöt.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-460549
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Hankintasopimus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KPA Unicon Oy
2218058-3
Myllykatu 12
Pieksämäki
76100
Finland
NUTS-code: FI1D1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019