Werken - 194109-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Duitsland-Berlijn: Leggen van kabels

2019/S 081-194109

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/Materialwirtschaft (FEM)
Holzmarktstraße 15-17
Berlin
10179
Duitsland
E-mail: einkauf.se3@bvg.de
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabekooperation.berlin

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bau-ITK Planungslos 1 Phase 2

Referentienummer: FEM3-0006-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314310
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Bau-ITK Planungslos 1 Phase 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
QFM Fernmelde- und Elektromontagen GmbH
Großbeerenstraße 136
Berlin
12277
Duitsland
Telefoon: +49 30740050
E-mail: maren.theurer@qfm.eu
Fax: +49 3074005123
NUTS-code: DE300
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019