Werken - 194111-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Aanleg van spoorweg

2019/S 081-194111

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 051-118115)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur AG
Postadres: Praterstern 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
E-mail: peter.csoengei@oebb.at

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oebb.at

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bahntechnische Ausstattung KAT, Baulos 30.6.1 / B15850, GU1-BA Bau-Ausrüstung

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausstattung des Koralmtunnels: Oberbauarbeiten, Betonarbeiten, Hochbauarbeiten, Oberleitungsmontage, Bauprovisorien, Unterbauarbeiten Zulaufstrecken, Betriebsführung einer nicht öffentlichen Anschlußbahn mit Eigenbetrieb im Baufeld (auch für Dritte), Sicherheitsagenden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-118115

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang von Anträgen auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung/Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: