Werken - 194113-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen

2019/S 081-194113

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 033-075345)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Bucureşti
013329
Roemenië
Contactpersoon: Ovidiu Obogeanu
Telefoon: +40 372855388
E-mail: ovidiu.obogeanu@petrom.com
Fax: +40 372855388
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.petrom.com

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lucrări de instalare conducte din oțel, fibră de sticlă și polietilenă de înaltă densitate

Referentienummer: 1590082_2018_PAAPD1043298_RFX0001626
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de executie „Lucrari de instalare conducte din otel, fibra de sticla si polietilena de inalta densitate”. Entitatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru cu durata de 48 luni cu minim 5, maxim 8 operatori economici.

Cantitate estimata de conducta de otel, fibra de sticla (GRE) si polietilena de inalta densitate (HDPE), ce urmeaza a fi instalata pe parcursul derularii acordului cadru:

Cantitate minima: 102 400 metri, din care:

— otel: 79 900 metri,

— GRE: 12 000 metri,

— HDPE: 10 500 metri.

Cantitate maxima: 853 625 metri, din care:

— otel: 610.000 metri,

— GRE: 130.000 metri,

— HDPE: 113.625 metri.

Cantitatea estimata de conducta de otel, fibra de sticla (GRE) si polietilena de inalta densitate (HDPE), ce urmeaza a fi instalata pe parcursul celui mai mic contract subsecvent:

1 450 metri, din care:

— otel: 1 135 metri,

— GRE: 189 metri,

— HDPE: 126 metri.

Cantitatea estimata de conducta de otel, fibra de sticla (GRE) si poliet [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-075345

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 06/09/2019
Te lezen:
Datum: 13/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: