Werken - 194114-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Boor- en exploratiewerkzaamheden

2019/S 081-194114

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 057-132496)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Barbara Długosz
Telefoon: +48 327572974
E-mail: b.dlugosz@pgg.pl
Fax: +48 327572027
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drążenie głównych wyrobisk poziomu 1 080 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Referentienummer: 621801640
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45255500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Drążenie głównych wyrobisk poziomu 1 080 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 057-132496

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:45
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: