Bauleistung - 194115-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Tschechien-Prag: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2019/S 081-194115

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Praha 1
110 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Vladimíra Hlídková
E-Mail: hlidkova@szdc.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szdc.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace ŽST Česká Lípa (D2)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234100
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace ŽST Česká Lípa

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ051
Hauptort der Ausführung:

Liberecký kraj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Rozhodující náplní stavby je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace.V rámci zhotovení stavby bude v železniční stanici v oblasti železničního svršku a spodku kompletně vyměněn kolejový rošt a v navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje, směřující k možnosti zvýšení traťové rychlosti s částečnou rekonstrukcí železničního spodku a svršku. Část materiálu bude regenerována z výzisku, zbylý materiál bude nový, stávající kolejový svršek bude snesen, kolejové lože bude recyklováno, výzisk bude použit do konstrukcí železničního spodku. V ŽST Česká Lípa, se v nové poloze blíže severnímu zhlaví, vybudují nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK, a to dvě ostrovní a jedno vnější. Ostrovní nástupiště budou přístupná podchodem. V železniční stanici budou rekonstruovány dva mostní objekty, v navazujících úsecích dojde k rekonstrukci 6 propustků a ke zrušení 3 propustků.

Charakter stavby – dopravní liniová stavba, rekonstrukce-modernizace železniční stanice. Do ŽST Česká Lípa zaúsťují tratě kategorie celostátní a regionální. Předmětem plnění je i rekonstrukce některých navazujících traťových úseků. Realizace stavby zahrnuje také výstavbu traťových zabezpečovacích zařízení na těchto úsecích a staničních zabezpečovacích zařízení i ve výhybně Žizníkov a ŽST Zákupy. Vymezení stavby: Začátek stavby od Bakova v km 39.027, od Lovosic v km 84.452, od Děčína v km 14.108. Konec stavby ve směru Nový Bor v km 47.000, ve směru Liberec v km 93.496.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 22
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Fond soudržnosti - Operační program Doprava

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2015/S 218-398648

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 514535
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
03/11/2015
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Skanska a.s.
26271303
Křižíkova 682/34a
Praha 8
186 00
Tschechien
NUTS-Code: CZ010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 006 416 679.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45234100
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234181
45234115
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ051
Hauptort der Ausführung:

Liberecký kraj

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

— uveřejnění části dodatku č. 2

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 22
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 908 007.71 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Skanska a.s.
26271303
Praha 8
186 00
Tschechien
NUTS-Code: CZ010
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Do oddílu VII.2.3) "Navýšení ceny" je v částce Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami započítána částka 408 769,36 CZK bez DPH (navýšení dle ZL č. 5, který je zařazen dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

Vícepráce: 45 692 881,59 CZK

Méněpráce: - 46 600 889,30 CZK

Absolutní hodnota změny: 908 007,71 CZK

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 006 384 739.78 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 005 885 501.43 CZK