Bauleistung - 194115-2019

25/04/2019    S81    Stavební práce - Změna zakázky/koncese během její doby platnosti - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Výstavba železnic

2019/S 081-194115

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Vladimíra Hlídková
E-mail: hlidkova@szdc.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.szdc.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace ŽST Česká Lípa (D2)

II.1.2)Hlavní kód CPV
45234100 Výstavba železnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Modernizace ŽST Česká Lípa

II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45234100 Výstavba železnic
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberecký kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Rozhodující náplní stavby je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace.V rámci zhotovení stavby bude v železniční stanici v oblasti železničního svršku a spodku kompletně vyměněn kolejový rošt a v navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje, směřující k možnosti zvýšení traťové rychlosti s částečnou rekonstrukcí železničního spodku a svršku. Část materiálu bude regenerována z výzisku, zbylý materiál bude nový, stávající kolejový svršek bude snesen, kolejové lože bude recyklováno, výzisk bude použit do konstrukcí železničního spodku. V ŽST Česká Lípa, se v nové poloze blíže severnímu zhlaví, vybudují nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK, a to dvě ostrovní a jedno vnější. Ostrovní nástupiště budou přístupná podchodem. V železniční stanici budou rekonstruovány dva mostní objekty, v navazujících úsecích dojde k rekonstrukci 6 propustků a ke zrušení 3 propustků.

Charakter stavby – dopravní liniová stavba, rekonstrukce-modernizace železniční stanice. Do ŽST Česká Lípa zaúsťují tratě kategorie celostátní a regionální. Předmětem plnění je i rekonstrukce některých navazujících traťových úseků. Realizace stavby zahrnuje také výstavbu traťových zabezpečovacích zařízení na těchto úsecích a staničních zabezpečovacích zařízení i ve výhybně Žizníkov a ŽST Zákupy. Vymezení stavby: Začátek stavby od Bakova v km 39.027, od Lovosic v km 84.452, od Děčína v km 14.108. Konec stavby ve směru Nový Bor v km 47.000, ve směru Liberec v km 93.496.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 22
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Fond soudržnosti - Operační program Doprava

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 218-398648

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 514535
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
03/11/2015
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Skanska a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Poštovní adresa: Křižíkova 682/34a
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 1 006 416 679.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45234100 Výstavba železnic
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45234181 Výstavba kolejiště
45234115 Železniční signalizace
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Liberecký kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

— uveřejnění části dodatku č. 2

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 22
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 908 007.71 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: Skanska a.s.
Národní identifikační číslo: 26271303
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Do oddílu VII.2.3) "Navýšení ceny" je v částce Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami započítána částka 408 769,36 CZK bez DPH (navýšení dle ZL č. 5, který je zařazen dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

Vícepráce: 45 692 881,59 CZK

Méněpráce: - 46 600 889,30 CZK

Absolutní hodnota změny: 908 007,71 CZK

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 1 006 384 739.78 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 1 005 885 501.43 CZK