Werken - 194115-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Aanleg van spoorweg

2019/S 081-194115

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Praha 1
110 00
Tsjechië
Contactpersoon: Vladimíra Hlídková
E-mail: hlidkova@szdc.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szdc.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace ŽST Česká Lípa (D2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modernizace ŽST Česká Lípa

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liberecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Rozhodující náplní stavby je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace.V rámci zhotovení stavby bude v železniční stanici v oblasti železničního svršku a spodku kompletně vyměněn kolejový rošt a v navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje, směřující k možnosti zvýšení traťové rychlosti s částečnou rekonstrukcí železničního spodku a svršku. Část materiálu bude regenerována z výzisku, zbylý materiál bude nový, stávající kolejový svršek bude snesen, kolejové lože bude recyklováno, výzisk bude použit do konstrukcí železničního spodku. V ŽST Česká Lípa, se v nové poloze blíže severnímu zhlaví, vybudují nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK, a to dvě ostrovní a jedno vnější. Ostrovní nástupiště budou přístupná podchodem. V železniční stanici budou rekonstruovány dva mostní objekty, v navazujících úsecích dojde k rekonstrukci 6 propustků a ke zrušení 3 propustků.

Charakter stavby – dopravní liniová stavba, rekonstrukce-modernizace železniční stanice. Do ŽST Česká Lípa zaúsťují tratě kategorie celostátní a regionální. Předmětem plnění je i rekonstrukce některých navazujících traťových úseků. Realizace stavby zahrnuje také výstavbu traťových zabezpečovacích zařízení na těchto úsecích a staničních zabezpečovacích zařízení i ve výhybně Žizníkov a ŽST Zákupy. Vymezení stavby: Začátek stavby od Bakova v km 39.027, od Lovosic v km 84.452, od Děčína v km 14.108. Konec stavby ve směru Nový Bor v km 47.000, ve směru Liberec v km 93.496.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 22
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fond soudržnosti - Operační program Doprava

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 218-398648

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 514535
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
03/11/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Skanska a.s.
26271303
Křižíkova 682/34a
Praha 8
186 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 006 416 679.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234181
45234115
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liberecký kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

— uveřejnění části dodatku č. 2

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 22
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 908 007.71 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Skanska a.s.
26271303
Praha 8
186 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Do oddílu VII.2.3) "Navýšení ceny" je v částce Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami započítána částka 408 769,36 CZK bez DPH (navýšení dle ZL č. 5, který je zařazen dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Předmětem zakázky jsou činnosti související se stavebními pracemi dle ZL č. 3:

Vícepráce: 45 692 881,59 CZK

Méněpráce: - 46 600 889,30 CZK

Absolutní hodnota změny: 908 007,71 CZK

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 006 384 739.78 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 005 885 501.43 CZK