Leveringen - 194118-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Delen van hydraulische machines of motoren

2019/S 081-194118

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Stolichen elektrotransport“ EAD
121683785
ul. „Podpolkovnik Kalitin“ No. 30
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Ivaylo Uzunov
Telefoon: +2 8334101
E-mail: ivuzunov1@gmail.com
Fax: +2 9316184
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elektrotransportsf.com/

Adres van het kopersprofiel: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42124150
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси T4D-C/B4D-C, T4D-M/B4D-M, T8M-700 IT и възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S, разделени на 14 обособени позиции.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни мотриси тип T4D-C/В4Д-С

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни мотриси тип T4D-C/В4Д-С — количество до 85 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни ремаркета тип B4D-C

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни ремаркета тип B4D-C — количество до 50 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни мотриси тип INEKON — Т8М-700 IТ

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка на резервни части за спирачната система на трамвайни мотриси тип INEKON — Т8М-700 IТ — количество до 29 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 133 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на елементи за хидравлични станции на трамвайни мотриси тип INEKON — Т8М-700 IТ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на елементи за хидравлични станции на трамвайни мотриси тип INEKON — Т8М-700 IТ — количество до 35 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на електромотор за хидравлични станции на трамвайна мотриса INEKON — T8M-700 IT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на електромотор за хидравлични станции на трамвайна мотриса INEKON — T8M-700 IT — количество до 4 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка на уплътнения за спирачен апарат на трамвайни мотриси тип INEKON — T8M-700 IT

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка на уплътнения за спирачен апарат на трамвайни мотриси тип INEKON — T8M-700 IT — количество до 60 броя

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на клапани на трамвайна мотриса INEKON — T8M-700 IT

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на клапани на трамвайна мотриса INEKON — T8M-700 IT — количество до 10 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка на резервни части от спирачна система за трамвайни ремаркета тип B4D-M

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка на резервни части от спирачна система за трамвайни ремаркета тип B4D-M — количество до 77 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 88 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка уплътнителни пръстени — за спирачен цилиндър HYND 7/16 комплект на трамвайни ремаркета тип B4D-C

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка уплътнителни пръстени — за спирачен цилиндър HYND 7/16 комплект на трамвайни ремаркета тип B4D-C — количество до 80 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на хидроакумулатори — за спирачна система на трамвайни мотриси и ремаркета тип T8M-700 IT и B4D-C/M

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на хидроакумулатори — за спирачна система на трамвайни мотриси и ремаркета тип T8M-700 IT и B4D-C/M — количество до 15 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на хидроакумулатори (азотни резервоари) — за спирачна система на трамвайни мотриси Be 4/6S

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на хидроакумулатори (азотни резервоари) — за спирачна система на трамвайни мотриси Be 4/6S — количество до 20 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на клапани за маслена станция на ТМ, тип Be 4/6S

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на клапани за маслена станция на ТМ, тип Be 4/6S — количество до 100 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Изработка и доставка на филтри — за хидравлични станции на трамвайни мотриси и ремаркета тип В4Д-С/М; Т4Д-С и Т8М-700IT

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изработка и доставка на филтри — за хидравлични станции на трамвайни мотриси и ремаркета тип В4Д-С/М; Т4Д-С и Т8М-700IT — количество до 270 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42124150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Централен склад на възложителя — гр. София, ул. „Подп. Калитин“ № 30; складът на под. „Трамкар“ — гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 126А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възстановяване на хидравлична станция тип HGC-40PPN/01 за трамвайни мотриси тип Be 4/6S — количество до 7 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционни условия от датата на доставка (в месеци) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Няма изискване.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват.

Eventuele minimumeisen:

Участникът декларира съответствието на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние чрез представяне на ЕЕДОП. Не се изискват.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Да е изпълнил поне 2 (две) доставки/ремонт на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси или други железопътни превозни средства (метро, железопътен подвижен състав и др.) в зависимост от обособената позиция, за която участва, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата;

Eventuele minimumeisen:

За доказване, че участникът е изпълнил поне 2 (две) доставки/ремонти на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси или други железопътни превозни средства (метро, железопътен подвижен състав и др.) за последните 3 години, участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване:

В случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели и се прилага доказателство за извършената доставка/ремонт.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Участниците следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Изпълнителят се задължава преди сключване на договора да предостави гаранция (парична сума или банкова гаранция) за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора, която се освобождава след 2 месеца от последната доставка, приета от възложителя.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Със средства на възложителя.

Аванс не се допуска.

Начин на плащане: разсрочено — до 30 (тридесет) календарни дни от получаване на стоката и след подписване на приемно-предавателен протокол без възражение от възложителя.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Управлението на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, намиращо се в гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 30

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019