Leveringen - 194119-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 081-194119

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Stolichen avtotransport“ EAD
121683408
ul. „Zhitnitsa“ No. 21
Sofiya
1612
Bulgarije
Contactpersoon: Vesela Karamelska, inzh.Sevastiyan Stavriev
Telefoon: +359 29554132
E-mail: v.karamelska@sofiabus.bg
Fax: +359 29554067
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofiabus.bg

Adres van het kopersprofiel: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/080-2019-dnrczpkvoith/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/080-2019-dnrczpkvoith/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части за предавателни кутии Voith

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Изпълнението на предмета на настоящата общ. поръчка (ОП) включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии VOITH, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн. спецификация (приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). В случай на възникнала необходимост от доставки на рез. части за скоростни кутии VOITH извън изброените в техн. спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Авт. под. „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; авт. под. „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части за предавателни кутии Voith, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документация за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части за предавателни кутии VOITH извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

Пълното описание на изискванията към резервните части за предавателни кутии Voith, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към настоящата документация техническа спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Цена / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Обществената поръчка подлежи на подновяване, тъй като резервните части за скоростни кутии Voith са необходими за поддръжката на автобусите. Същите следва периодично да бъдат обслужвани с цел нормалната и безопасна им експлоатация.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части за предавателни кутии Voith извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

Пълното описание на изискванията към резервните части за скоростни кутии Voith, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към настоящата документация техническа спецификация.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, 1 или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

1.1. Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република БЪЛГАРИЯ и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра.

1.2. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

Eventuele minimumeisen:

Минимално ниво:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер на 480 000 (четиристотин и осемдесет хиляди) BGN.

Забележка: Участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на част IV „Критерии за подбор“ еЕЕДОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти (чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП).

Важно: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи: заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със стандарт IATF 16949:2016 или еквивалентен, с минимален обхват производство на компоненти от силовото задвижване на автомобилна техника.

Eventuele minimumeisen:

Минимално ниво:

Предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им със стандарт IATF 16949:2016 или еквивалентен, с минимален обхват производство на компоненти от силовото задвижване на автомобилна техника.

Забележка: Участникът попълва приложимото поле в раздел В „Технически и професионални способности“ на част IV „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия, подробно описани в документацията за обществена поръчка.

2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват:

2.1. пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

2.2. свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП и във връзка с чл. 101, ал. 13 от ЗОП.

3. Основанията за отстраняване на участниците от настоящата процедура и мерките за доказване на надеждност (когато е приложимо) са подробно описани в част IV „Изисквания към участниците“, т. 1, подточки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 от документацията за обществена поръчка.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

а) безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал; или

б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка, гр. София, клон „Денкоглу“, удостоверено с платежно нареждане; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Финансирането на поръчката е със средства на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора, в 30-дневен срок от получаването на всяка доставка след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, приемно-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представител на възложителя и изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи промени в банковата сметка в срок до 5 дни, считано от датата на промяната. В случай че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са надлежно извършени.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

В сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, заседателна зала

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

До 2 години

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Забележка: Офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница“ № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019