Lieferungen - 194120-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Otopeni: Sicherheitsausrüstung

2019/S 081-194120

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Compania Națională Aeroporturi București S.A.
RO26490194
Calea Bucureștilor nr. 224E
Otopeni
075150
Rumänien
Kontaktstelle(n): George Niculie, Cristina Basceanu
Telefon: +40 212013817
E-Mail: monica.udrea@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro
Fax: +40 212041976
NUTS-Code: RO322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnab.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizarea de porți de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție

Referenznummer der Bekanntmachung: 26490194_2019_PAAPD1059859
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35121000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizarea de porti de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 673 512.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322
Hauptort der Ausführung:

Compania Națională Aeroporturi București.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizarea de porti de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție.

In cadrul contractului vor fi livrate 8 porti de acces unisens.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.De asemenea odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul).

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local etc.,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însoțit de traducere autorizata în limba româna.

Nota 1: Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 2: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei. Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei susținute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

1) Gabriel Stoe — director general;

2) Cristinel Fănel Smadu — director general adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura;

3) Alexandru George Ivan — p director general adjunct Directia Dezvoltare si Administrativ;

4) Daniela Silvia Mustea — p director Directia Financiar;

5) Mircea Ciucă — director la Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM;

6) Cristian Chirica — director operational AIHCB;

7) Ion Capota — director operational AIBB-AV;

8) Gabriel Bambache — director Directia Mentenanta;

9) Mircea Leonard Voinopol — sef SACS;

10) Vlad Martian — sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii;

11) George Niculie — sef Serviciul Achiziții;

12) Bogdan Potorac Pavlovici — sef Serviciu Investitii;

13) Bogdan Podea — sef Serviciu SACL;

14) Carmen Radulescu — director Directia Protocol;

15) Valeriu Mihail Florea — sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate;

16) Camelia Iliescu — economist;

17) Adrian Stefan Vasilescu — sef Serviciul Managementul Sigurantei Aeronautice;

18) Mircea Șerban — sef [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat si instalat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), porti de acces automatizate.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile înscrise în DUAE.

Note:

1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul;

2) În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

3) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia pentru participare este in cuantum de 6 735 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016.

Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt: Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Instrumentul de garantare se transmite în SICAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor si trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante).

Restituirea garantiei se va efectua in conform. cu art.44 din H.G. 394/2016.

Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor si va fi depusa in SICAP.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii si devine anexă la contract.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: Nu exista limite. Nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. Ofertele vor fi deschise în SICAP;

B. În scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a depune initial în SICAP numai DUAE (documentul unic de achizitii european). DUAE a fost generat electronic de entitatea contractanta si poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

C. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câștigătoare conform pct. IV.2.1).

1) Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea factorilor de evaluare;

2) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

D. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va prezenta „Acordul de Asociere” stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
C.N. Aeroporturi București S.A.
Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov
Otopeni
075150
Rumänien
Telefon: +40 212013817
E-Mail: george.niculie@cnab.ro
Fax: +40 212041976

Internet-Adresse: www.bucharestairports.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019