Leveringen - 194120-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Otopeni: Beveiligingsuitrusting

2019/S 081-194120

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationaal identificatienummer: RO26490194
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075150
Land: Roemenië
Contactpersoon: George Niculie, Cristina Basceanu
E-mail: monica.udrea@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro
Telefoon: +40 212013817
Fax: +40 212041976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnab.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea de porți de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție

Referentienummer: 26490194_2019_PAAPD1059859
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121000 Beveiligingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de porti de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 673 512.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322 Ilfov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Compania Națională Aeroporturi București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizarea de porti de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție.

In cadrul contractului vor fi livrate 8 porti de acces unisens.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.De asemenea odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul).

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul local etc.,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însoțit de traducere autorizata în limba româna.

Nota 1: Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 2: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei. Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei susținute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

1) Gabriel Stoe — director general;

2) Cristinel Fănel Smadu — director general adjunct Operatiuni Aeroportuare si Intretinere Infrastructura;

3) Alexandru George Ivan — p director general adjunct Directia Dezvoltare si Administrativ;

4) Daniela Silvia Mustea — p director Directia Financiar;

5) Mircea Ciucă — director la Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM;

6) Cristian Chirica — director operational AIHCB;

7) Ion Capota — director operational AIBB-AV;

8) Gabriel Bambache — director Directia Mentenanta;

9) Mircea Leonard Voinopol — sef SACS;

10) Vlad Martian — sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii;

11) George Niculie — sef Serviciul Achiziții;

12) Bogdan Potorac Pavlovici — sef Serviciu Investitii;

13) Bogdan Podea — sef Serviciu SACL;

14) Carmen Radulescu — director Directia Protocol;

15) Valeriu Mihail Florea — sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate;

16) Camelia Iliescu — economist;

17) Adrian Stefan Vasilescu — sef Serviciul Managementul Sigurantei Aeronautice;

18) Mircea Șerban — sef [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat si instalat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), porti de acces automatizate.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e în DUAE care sa confirme îndeplinirea cerintelor privind experienta relevanta si informatiile înscrise în DUAE.

Note:

1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie însotite de traducere autorizata în limba româna, daca este cazul;

2) În cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);

3) În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantia pentru participare este in cuantum de 6 735 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016.

Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt: Cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Instrumentul de garantare se transmite în SICAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor si trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante).

Restituirea garantiei se va efectua in conform. cu art.44 din H.G. 394/2016.

Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor si va fi depusa in SICAP.

Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului, va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii si devine anexă la contract.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Se va completa DUAE conform Notificarii ANAP nr. 240/2016. Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: Nu exista limite. Nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

A. Ofertele vor fi deschise în SICAP;

B. În scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a depune initial în SICAP numai DUAE (documentul unic de achizitii european). DUAE a fost generat electronic de entitatea contractanta si poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

C. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câștigătoare conform pct. IV.2.1).

1) Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea factorilor de evaluare;

2) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

D. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va prezenta „Acordul de Asociere” stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: C.N. Aeroporturi București S.A.
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E, județul Ilfov
Plaats: Otopeni
Postcode: 075150
Land: Roemenië
E-mail: george.niculie@cnab.ro
Telefoon: +40 212013817
Fax: +40 212041976

Internetadres: www.bucharestairports.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019