Leveringen - 194120-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Otopeni: Beveiligingsuitrusting

2019/S 081-194120

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationaal identificatienummer: RO26490194
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075150
Land: Roemenië
Contactpersoon: George Niculie, Cristina Basceanu
E-mail: monica.udrea@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro
Telefoon: +40 212013817
Fax: +40 212041976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnab.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea de porți de acces unisens cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, respectiv întreținere în perioada de garanție

Referentienummer: 26490194_2019_PAAPD1059859
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121000 Beveiligingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 673 512.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322 Ilfov
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019