Leveringen - 194121-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Versterkers

2019/S 081-194121

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Medgidiei nr. 2
Bucureşti
905200
Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Roșca
Telefoon: +40 241239340
E-mail: mihelina.rosca@cne.ro, corina.moldoveanu@cne.ro
Fax: +40 241239679
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Amplificatoare și filtre EMI pentru îmbunătățirea fiabilitații buclelor ROPT aferente Sistemului de Oprire Rapidă nr. 1

Referentienummer: 10874881/2018/0222.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32343000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de produse amplificatoare si filtre EMI pentru imbunatatirea fiabilitatii buclelor ROPT aferente Sistemului de Oprire Rapida nr. 1. Piesele de schimb vor fi utilizate in vederea eliminarii vulnerabilitatii induse de defectarea repetata a filtrelor EMI Tusonix.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 16. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 3 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 878 950.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

CNE Cernavoda.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) 40 bucati amplificator pentru detectorul de flux placat cu platina SOR#1, alimentare 220Vca +/-10 %, 50Hz +/-4 %, domeniu curent intrare la 100 % R.P. 0.55-2.6μA, 2 iesiri tampon, domeniu de tensiune iesire 0.5-4.5Vcc pentru 0-150 % R.P., IST Canada NPA 2022-2;

2) 17 bucati filtru EMI, 2A/250Vca, 50-60Hz, Corcom model 2VK3=F7134, IST P/N 227-2500.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerința 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), Partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor.

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative actualizate, prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

— Pentru persoane juridice/fizice romane:

(1.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(1.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(1.c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

(1.d) Alte documente edificatoare dupa caz.

— Pentru persoane juridice/fizice straine: orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest, insotita de traducere autorizata in limba romana.

Cerința 2.

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune odata cu Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.1.1.a).

Note. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Certificatele fiscal trebuie sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Dan Bigu — Director CNE Cernavoda,

— Adrian Mihai — Inlocuitor de drept Director CNE Cernavoda,

— Titina Holobiuc — Director Economic CNE Cernavoda,

— Georgeta Ionescu — Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda,

— Carmen Mihaela Frunza — Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda,

— Horatiu Ionescu — Inginer Sef Departament Planificare Strategica si Achizitii (DPSA),

— Cristian Predescu — Inlocuitor de drept Inginer Sef DPSA,

— Florin Georgescu — Sef Serviciu Achizitii Produse (SAP),

— Corina D. Moldoveanu — Inlocuitor de drept Sef SAP,

— Camelia Dinu — Sef SSS,

— George Cristi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 28 789 RON. Garanția de participare constituită în altă monedă decât leul, se va calcula la cursul leu/valută comunicat de BNR din data publicării anunțului de participare.

Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile la data limita de depunere a ofertei stabilită prin anunțul de participare publicat în SEAP.

Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul:

— Pentru lei, contul RO63RNCB0116049718520008, BCR Cernavoda,

— Pentru euro, contul RO36RNCB0116049718520009, BCR Cernavoda. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a oferelor.

În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel mai târziu la data și ora limită de depunere a oferelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Pentru scrisoare de garantie bancara se va completa Formularul III.1.1.a.

In cuantum de 10 % din valoarea contractului si va fi constituita sub forma de scrisoare de garantie bancara emisa de furnizor in favoarea achizitorului.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Ghidul de utilizare a DUAE pentru operatori economici este disponibil pe site-ul ANAP la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf DUAE completat de catre entitatea contractanta si incarcat in SEAP in format „.xml”, impreuna cu documentatia de atribuire (semnate cu semnatura electronica) pot fi vizualizate, dupa salvarea acestora pe computerul propriu. Dupa salvare, se acceseaza serviciul online al Comisiei Europene https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter apoi se bifeaza „Sunt un operator economic”, „Importati DEAU”, se importa documentul DUAE salvat pe computerul propriu, se selecteaza tara si apoi se completeaza formularul prin accesarea optiunii „Urmator“ din cadrul fiecarei ferestre. Informatiile completate vor fi verificate de catre operatorul economic prin actionarea butonului „Imprimare” care va permite vizualizarea intregului continut. Documentul va fi salvat pe computer, prin accesarea comenzii „Exporta“ si alegerea optiunii „Save as”, prin selectarea locatiei in care acesta se va pastra, generandu-se astfel un fisier in format „.xml” sau „.pdf”, cu denumirea generica „espd-request” si care poate fi redenumit. Fisierul va fi semnat cu semnatura electronica si va fi incarcat in SEAP, in mod similar celorlalte documente ale ofertei;

2) In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din HG nr. 394/2016, in cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in anuntul de participare, prevaleaza informatiile din anuntul de participare, DUAE urmand a fi revizuit corespunzator;

3a) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face prin intermediul SEAP, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2016, disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf;

3b) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu sa fie avute in vedere la elaborarea ofertei;

4) In cazul in care se constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc (cu preturi egale), entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, in vederea departajarii ofertelor, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente unor noi propuneri financiare (cu preturi totale mai mici sau egale fata de cele incarcate initial in SEAP);

5) Pentru a putea deschide documentele din SEAP, va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019