Supplies - 194124-2021

20/04/2021    S76

Poland-Tuchola: Solar photovoltaic modules

2021/S 076-194124

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Tucholski sp. z o.o.
National registration number: 561-14-55-873
Postal address: ul. Nowodworskiego 14–18
Town: Tuchola
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 89-500
Country: Poland
Contact person: Renata Remus
E-mail: zamowienia@szpitaltuchola.pl
Telephone: +48 523360508
Fax: +48 523360508
Internet address(es):
Main address: http://www.szpitaltuchola.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp oraz dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central...

Reference number: ZP/8/2020
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania:

a) przebudowę systemu zasilania w oparciu o instalację dostarczonego generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp, który ma zostać zamontowana na dachach płaskich budynków szpitala oraz na wybudowanych w ramach zadania dachach Carportów – zadaszeń nad miejscami parkingowymi na szpitalnym parkingu;

b) wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym szpitala. Wykonawca może składać ofertę na jedna lub wszystkie części zamówienia. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty:

a) dla części 1 – w opisie przedmiotu zamówienia i STWiORB – załącznik 1A – w przedmiarze robót wraz z projektem budowlanym – załącznik 2A,

b) dla części 2 – w opisie przedmiotu zamówienia i STWiORB, – załącznik 1B w przedmiarze robót wraz z projektem budowlanym – załącznik 2B.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 521 320.41 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Przebudowa systemu zasilania w oparciu o instalację dostarczonego generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp, który ma zostać zamontowana na dachach płaskich budynków szpitala oraz na wybudowany

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
45223810 Prefabricated constructions
45261215 Solar panel roof-covering work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

Szpital Tucholski sp. z o.o., ul. Nowodworskiego 14–18, 89-500 Tuchola, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przebudowa systemu zasilania w oparciu o instalację dostarczonego generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp, który ma zostać zamontowana na dachach płaskich budynków szpitala oraz na wybudowany.

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty:

a) dla części 1:

— w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 1A,

— w przedmiarze robót wraz z projektem budowlanym – załącznik 2A.

Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zamontowane urządzenia, wykonane roboty budowlane, wykonane roboty montażowe licząc od daty dokonania przez strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.4.2. Termin rękojmi musi być równy terminowi gwarancji. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń, wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony w ust. 3.4.1, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

3.4.4. W ramach udzielonej gwarancji, w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:

1) co najmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym serwisu z zamawiającym;

2) zapewnienia serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmującego w szczególności: bieżącą konserwację, wykonanie przeglądów przewidzianych przez producentów tych urządzeń, sprawdzenie okresowe, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej.

W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji przekracza przysługujący zamawiającemu ustawowy okres rękojmi na roboty budowlane, strony ustalają, że na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty odbioru robót.

Zamawiający ponadto wymaga od wykonawcy w ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego:

1) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady (w tym awarii). Poprzez „reakcję serwisu” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej wady;

2) usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu maks. 10 dni roboczych od chwili zawiadomienia o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie będzie dofinansowane z programu: Projekt UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego sp. z o.o.

II.2.14)Additional information

Zamawiający na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) nie przewiduje pobierania wadium od wykonawców.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym szpitala.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45321000 Thermal insulation work
45331110 Boiler installation work
45333000 Gas-fitting installation work
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

Szpital Tucholski sp. z o.o., ul. Nowodworskiego 14–18, 89-500 Tuchola, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym szpitala.

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty:

b) dla części 2:

— w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik 1B,

— w przedmiarze robót wraz z projektem budowlanym – załącznik 2B.

Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały i zamontowane urządzenia, wykonane roboty budowlane, wykonane roboty montażowe licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.4.2. Termin rękojmi musi być równy terminowi gwarancji. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń, wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony w ust. 3.4.1, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. W ramach udzielonej gwarancji, w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania:

1) co najmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym serwisu z zamawiającym;

2) zapewnienia serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmującego w szczególności: bieżącą konserwację, wykonanie przeglądów przewidzianych przez producentów tych urządzeń, sprawdzenie okresowe, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej.

W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji przekracza przysługujący zamawiającemu ustawowy okres rękojmi na roboty budowlane, strony ustalają, że na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty odbioru robót.

Zamawiający ponadto wymaga od wykonawcy w ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego:

1) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady (w tym awarii). Poprzez „reakcję serwisu” należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej wady;

2) usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, elementów budynku w ciągu maks. 10 dni roboczych od chwili zawiadomienia o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie będzie dofinansowane z programu: Projekt UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Tytuł: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego sp. z o.o.

II.2.14)Additional information

Zamawiający na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) nie przewiduje pobierania wadium od wykonawców.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 217-530192
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

a) przebudowę systemu zasilania w oparciu o instalację dostarczonego generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp, który ma zostać zamontowana na dachach płaskich budynków szpitala oraz na wybudowany

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Agregaty Polska Cezary Bielak
National registration number: 972 091 77 31
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 60-693
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 328 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym szpitala.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: P.H.U.P. An-Mar Sławomir Wyczółkowski
National registration number: 8791732688
Town: Grzywna 28a
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 87-140
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 595 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest, Szpital Tucholski sp. z o.o. ul. Nowodworskiego 14–18, 89-500 Tuchola W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z IDO Pan Marek Kuczma tel. 795 587 015 e-mail (szpialtucholski.iod@gmail.com). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie w przypadku współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu PO WER 2014–2020, a w przypadku projektu RPO WK-P 2014–2020 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu przez instytucję zarządzającą RPO WK-P do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia

— * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

— ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

— *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

— RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.5. Terminy wniesienia odwołania:

21.5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

21.5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

21.5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.5.1 i 21.5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

21.5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021