Leveringen - 194127-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Reichenbach: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 081-194127

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Reichenbacher Verkehrsbetrieb und Fahrschule Gerlach GmbH
Rosa – Luxemburg -Straße 27
Reichenbach
08468
Duitsland
Telefoon: +49 3765557711
E-mail: bus@rvb-gerlach.de
Fax: +49 376516976
NUTS-code: DED44

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvb-gerlach.de

I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Dienstleistung im ÖPNV Personenbeförderung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fahrzeugbeschaffung 2019 Teil 2

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED44
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/06/2019
Einde: 08/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019