Leveringen - 194128-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ożarowice: Brandbluswagens

2019/S 081-194128

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Postadres: ul. Wolności 90
Plaats: Ożarowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 42-625
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Wiaderna-Bedrijczuk
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl
Telefoon: +48 323927202
Fax: +48 323927376

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.katowice-airport.com

I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem.

Referentienummer: U/31/LSR-G/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019