Leveringen - 194133-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Świnoujście: Dienstbruggen

2019/S 081-194133

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie LNG S.A.
ul. Ku Morzu 1
Świnoujście
72-602
Polen
Contactpersoon: Daniel Kasprzak; Polskie LNG S.A., Biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 bud. B, 02-305 Warszawa
Telefoon: +48 225898462
E-mail: daniel.kasprzak@polskielng.pl
Fax: +48 225898462
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.polskielng.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnic bramowych zlokalizowanych na zbiornikach magazynowych LNG terminala regazyfikacyjnego w Świnoujściu”

Referentienummer: RZ95ZP2018PLNG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34954000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnic bramowych zlokalizowanych na zbiornikach magazynowych LNG terminala regazyfikacyjnego w Świnoujściu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ zatytułowanym „Opis Przedmiotu Zamówienia na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnic bramowych zlokalizowanych na zbiornikach magazynowych LNG Terminala Regazyfikacyjnego w Świnoujściu”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 395 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Świnoujście, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie suwnic bramowych dla dwóch zbiorników LNG o numerach TK-2011 i TK-2012, wykonanie suwnic dla dwóch zbiorników LNG, montaż i uruchomienie suwnic bramowych na kopułach zbiorników LNG.

Suwnice zlokalizowane są na zbiornikach magazynowych gazu płynnego (LNG) Terminala Regazyfikacyjnego w Świnoujściu na wysokości ok. 60 m nad poziomem terenu. Przy projektowaniu należy przyjąć rozwiązania minimalizujące siły przekazywane na kopułę zbiornika.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 245-562117
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Protea Sp. z o.o.
80-299
Gdańsk
ul. Galaktyczna 30a
Polen
Telefoon: +48 583480004
E-mail: dawid.kurdys@protea.pl
NUTS-code: PL634
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 5 395 000.00 EUR / Hoogste offerte: 5 395 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, zwany dalej „Prezesem Izby”
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019